Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
791 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-12 21:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-073.9-08:615.85 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (442)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (256)
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor, CEREŞ, Victoria, GÎLEA, Angela, ŞINCARENCO, Irina, FALA, Paula. Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 2(54), pp. 281-286. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
CZU: 616.314-073.9-08:615.85

Pag. 281-286

Lacusta Victor, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina, Fala Paula
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

În lucrare este descrisă metoda reflexo-bruxism-reglatoare (acțiunea mecanică asupra zonelor auriculare refl exogene ale sistemului stomatognat în asociere cu mișcările ritmice ale mandibulei timp de 3 min, cu intervale de 1-2 min) pentru autoajutorare la pacienții cu bruxism nocturn primar și stres emoțional pronunțat. Au fost investigați 30 pacienți cu bruxism nocturn primar și 30 persoane sănătoase în stare de confort relativ și în stare de stres emoțional, expresia căruia s-a determinat prin aplicarea termometrului stresului (scala analogică de autoapreciere a stresului, VAS-stres). Au fost aplicate teste psihometrice de determinare a calităţii somnului și metoda de apreciere a proceselor de reglare vegetativă în sistemul stomatognat (potenţiale vegetative simpatice cutanate). S-a demonstrat, că metoda propusă diminuează manifestările stresului emoțional, ameliorează somnul nocturn, contribuie la normalizarea activității proceselor de reglare vegetativă în sistemul stomatognat, ceea ce conduce la transformarea bruxismului streso-patogen în bruxism streso-sanogen

In the article the bruxism reflex-control method (mechanical action on reflexogenic auricular areas for the stomatognathic system associated with rhythmic mandible movements for a period of 3 minutes, with 1-2 minute intervals) as a self-aid measure for patients with primary sleep bruxism and pronounced emotional stress is described. There were investigated 30 patients with primary sleep bruxism and 30 healthy persons in a relative state of comfort and during emotional stress, the latter being determined by applying a measurement scale (visual analogue scale – VAS). There were used psychometric tests for assesing the sleep quality and a method for assessing the processes of autonomous regulation in the stomatognathic system (autonomous sympathetic skin response). There has been shown that the proposed method diminishes the manifestation of emotional stress, improves sleep quality, contributes to the normalization of autonomous regulation processes in the stomatognathic system, which in its turn leads to the transformation of bruxism from a stress-pathogenic variant into a stress-sanogenic one.

В статье приводятся сведения о методе рефлексо-бруксизм регуляции (механическое воздействие на аурикулярные рефлексогенные зоны стоматогнатной системы в сочетании с ритмическими движениями нижней челюсти в течении трех минут с интервалами в 1-2 минуты) для оказания самопомощи у больных страдающих ночным первичным бруксизмом и выраженными проявлениями эмоционального стресса. Всего обследовано 30 пациентов с ночным бруксизмом и 30 здоровых лиц, находящихся в состоянии относительного комфорта и в состоянии эмоционального стресса, выраженность которого определяли с применением термометра стресса (визуальная аналоговая шкала – ВАШ). Были использованы психометрические тесты определения качества ночного сна и метод определения вегетативной регуляции в стоматогнатной системе (вызванные кожные симпатические потенциалы). Было показано, что предлагаемый метод уменьшает выраженность эмоционального стресса, улучшает показатели ночного сна, способствует нормализации процессов вегетативной регуляции в стоматогнатной системе, что в свою очередь приводит к трансформации стрессо-патогенного бруксизма в стрессо-саногеный.

Cuvinte-cheie
bruxism nocturn, auto-ajutorare,

dereglări vegetative, stres emoţional