R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1792 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-19 21:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (47)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1119)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (2836)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism? In: Economie şi Sociologie, 2016, nr. 2, pp. 11-17. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1857-4130

R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism?
CZU: 001.895:338(478)
JEL: O30, O34, O38, O39

Pag. 11-17

Cuciureanu Gheorghe
 
Information Society Development Institute
 
Disponibil în IBN: 19 septembrie 2016


Rezumat

Smart Specialisation is a strategic approach to economic development through targeted support to research and innovation. It is a key element in the ‘Innovation Union’ flagship initiative of the Europe 2020 agenda for smart, sustainable and inclusive growth. The paper is focused on analysis (especially through desk-review and observations) of the existing R

Specializarea inteligentă reprezintă o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijinirea specifică a cercetării şi inovării. Ea este un element-cheie în cadrul iniţiativei emblematice „O Uniune a inovării” aflată pe agenda Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În articol este analizat (în special prin desk-review şi observaţii) cadrul existent de cercetare-dezvoltare în ţara noastră, pentru a vedea în ce măsură politica ştiinţei poate conduce la o specializare inteligentă în Republica Moldova. Drept rezultat, sunt formulate 5 provocări majore pentru asigurarea convergenţei dintre sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi conceptual de specializarea inteligentă.

Разумная специализация является стратегическим подходом к экономическому развитию путем адресной поддержки научных исследований и инноваций. Она является ключевым элементом флагманской инициативы «Инновационный союз», включенной в Стратегии Европа2020 для разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста. В статье анализируются (используя в первую очередь аналитический обзор и наблюдения) существующие условия для осуществления научных исследований и разработок в нашей стране, чтобы понять, в какой мере научная политика может привести к разумной специализации в Республике Молдова. В результате, были сформулированы пять главных вызовов для обеспечения конвергенции национальной научной политики и концепта разумной специализации.

Cuvinte-cheie
smart specialization, science policy, innovation, regional development, R