Opportunities for development of trade relations deriving from the republic of Moldova – European Union association agreement
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-16 19:08
Vizualizări 218
Vizitatori unici 29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.54(478+4) (2)
Comerț exterior. Comerț internațional (206)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities for development of trade relations deriving from the republic of Moldova – European Union association agreement

CZU: 339.54(478+4)
Pag. 22-35

Şavga Larisa, Ulinici Adrian
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 December, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

The Association Agreement signed between the Republic of Moldova and the European Union, having the DCFTA1 component, provides a new opening (opportunity) for strengthening economic relations between the parties ensuring an effective platform for transforming the Republic of Moldova into a modern European country integrated into the community economic area. This ambitious objective calls for consequent carrying out of multiple economic, political and priority reforms, harmonization of national legislation to the acquis communautaire aiming facilitation of mutual trade and, in particular, large access of national products on the European market. Although the importance of this strategic document is largely advertized, its contents, advantages and actions to be taken are less known within business as well as academic environment. This paper examines Agreement provisions regarding trade development, basic elements of DCFTA and opportunities it offers to entrepreneurs, national economy, society as well as benefits deriving from its implementation.

Semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, având drept componentă DCFTA8, oferă o nouă deschidere (oportunități) pentru consolidarea relațiilor economice dintre părți, oferind o platformă eficientă pentru transformarea Republicii Moldova într-o țară europeană modernă, integrată în spațiul economic comunitar. Realizarea acestui obiectiv ambițios solicită promovarea consecventă a multiplelor reforme de ordin economic, politic, și, prioritar, armonizarea cadrului legislativ național la acquis-ul comunitar pentru facilitarea relațiilor comerciale reciproce și, în special, a accesului extins pe piața europeană a produselor autohtone. Deși se mediatizează mult despre importanța acestui document strategic, conținutul lui, avantajele ce le oferă și acțiunile ce urmează a fi realizate sunt mai puțin cunoscute în mediul de afaceri, dar și în cel academic. În prezentul articol se analizează prevederile Acordului referitor la dezvoltarea schimburilor comerciale, elementele de bază ale DCFTA și oportunitățile, ce le oferă pentru antreprenori, economia națională, societate, precum și beneficiile derivate din implementarea acestuia.

Подписание Республикой Молдова и Европейским Союзом Соглашения об Ассоциации, с компонентой DCFTA, предоставляет новые возможности для укрепления экономических отношений между сторонами, обеспечивает создание эффективной платформы для трансформации Республики Молдова в современное европейское государство, интегрированное в европейское сообщество. Реализация этой амбициозной цели, требует последовательного осуществления множества экономических, политических реформ, и, в первую очередь, гармонизацию национальной нормативно-законодательной базы с законодательством европейского сообщества в целях опрощения взаимных торговых отношений, в особенности предоставления расширенного доступа отечественных товаров на европейский рынок. Несмотря на значимость данного стратегического документа, его содержание, предоставляемые преимущества, необходимые действия, остаются, попрежнему, малознакомы как в предпринимательской, так и в академической среде. В данной статье проведен анализ положений Соглашения, касающиеся развития торговых отношений, основных элементов DCFTA и предоставляемых возможностей для предпринимателей, национальной экономики, общества, а также осмотр преимуществ от внедрения акта.

Cuvinte-cheie trade relations, DCFTA, European integration, community market