Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie electrică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
681 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 15:35
SM ISO690:2012
POPESCU, Victor. Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie electrică . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 95-98. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070

Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie electrică

Pag. 95-98

Popescu Victor
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2014


Rezumat

Procesul de funcţionare a reţelele electrice este însoţit de o serie de probleme, dintre care problema cheie o constituie cea a fiabilităţii acestor reţele. La etapa de faţă în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de deconectări, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Problema asigurării continuităţii şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru electroenergetica republicană şi pentru soluţionarea ei este absolut necesar de cunoscut factorii de influenţă şi impactul lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în reţelele electrice. Această lucrare este dedicată criteriului de apreciere a impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice şi a mecanismului de prognoză şi asigurare a continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

The operation of power networks is accompanied by a number of issues including the key issue is the reliability of these networks. At the present stage in the transmission and distribution of electricity held a significant number of disconnections, subject to various random factors of influence. The problem of ensuring continuity and quality of electricity supply to consumers is a fairly current Republican power generation and its solution is imperative to know the influence factors and their impact on the reliability of the equipment installed in the electrical network. This paper is dedicated to the criteria for assessing the impact of influence factors on the reliability of electrical networks and forecasting mechanism and continuity of power supply to consumers.

Работа электрических сетей сопровождается рядом вопросов, в том числе ключевым вопросом является надежность этих сетей. На современном этапе при передаче и распределении электроэнергии происходит значительное количество отключений, при условии различных случайных факторов влияния. Проблема обеспечения непрерывности и качества электроснабжения потребителей является первостепенной государственной задачей и для ее решения необходимо знать факторы, влияющие на надежность оборудования, установленного в электрической сети. Эта статья посвящена критериям для оценки факторов влияющих на надежность электрических сетей и механизма прогнозирования непрерывности электроснабжения потребителей.

Cuvinte-cheie
Calitate de funcţionare, Indicatori de fiabilitate, factori aleatori, caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice,

Reţele electrice