Despre procesele fizico-chimice la disocierea electrolitică a apei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1145 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-08 12:44
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; ANISIMOV, Vladimir. Despre procesele fizico-chimice la disocierea electrolitică a apei. In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-11. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Despre procesele fizico-chimice la disocierea electrolitică a apei

Pag. 1-11

Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Исследованы физические процессы при электролизе воды с энергетической точки зрения при малых плотностях тока. Получение водорода возможно не только при общеизвестном расходе электроэнергии превышающем энергию которую можно получить при сжигании этого водорода (около 12 МДж/м3 ), но при некоторых условиях и при меньшем расходе электроэнергии. Определена минимальная плотность тока ( 10 А/м2 ) при которой восстановление ионов газов происходит энергоэкономичным способом, а также значение плотности тока (107А/м2 ) при которой в растворе электролита начинаются плазменные разряды. Экспериментально показано, что если условие обеспечения минимальной плотности тока выполняется только на одном электроде, то и выделение газа происходит именно на нем в виде кратковременного переходного процесса. Вид этого газа (водород или кислород ) определяется полярностью питания электролитической ячейки. Экспериментально определены значения напряжения, при которых не выделяется газ на электродах, выделяется на одном электроде и газ начинает выделяться на обоих электродах ячейки. Выявлены также процессы, существование которых можно объяснить только прохождением электронов через электролит.

S-au studiat procesele fizice la descompunerea apei din punct de vedere energetic în regimuri de scurgere a curenţilor mici. Obţinerea hidrogenului este posibilă nu numai prin procedee cu consumul de energie care depăşeşte energie de ardere a hidrogenului ( cca 12 MJ/m3), dar în unele cazuri şi la consumuri mai mici de energie electrică. S-a determinat valoarea minimală a densităţii curentului ( 10 A/m2) la care reducerea ionilor a gazului are loc cu consum redus de energie elctrică, precum şi densitatea curentului ( 107 A/m2) care asigură apariţia descărcărilor de plasmă în volumul electrolitului. Experimental s-a confirmat faptul, că dacă condiţie privind valoarea minimală a densităţii curentului este valabilă numai pentru un electrod, în acest caz are loc eliminarea gazului numai pe acest electrod în formă de proces tranzitoriu de scurtă durată. Genul gazului ( hidrogen sau oxigen) este determinat de polaritatea tensiunii aplicate la celula electrolitică. Experimental s-au determinat valorile tensiunilor la care nu are loc fenomenul de generare a gazului în zona electrozilor, se generează numai de un singur electrod şi de ambii electrozi. S-au depistat procese , existenţa cărora se poate lămuri numai prin scurgerea electronilor prin electrolit.

Physical processes are investigated at electrolyze waters from the power point of view at small density of a current. Reception of hydrogen is possible not only at the well-known charge of the electric power exceeding energy which can be received at burning this hydrogen (about 12 MJ/m3), but under some conditions and at the smaller charge of the electric power. The minimal density of a current (10 А/m2) is determined at which restoration of ions of gases occurs in the energy-economic way, and also value of density of a current (107А/m2) at which in a solution of electrolyte begin plasma discharges. It is experimentally shown, that if the condition of maintenance of the minimal density of a current is carried out only on one electrode also liberation of gas occurs on it as short-term transient. The kind of this gas (hydrogen or oxygen) is determined by polarity of a supplay of electrolitical cell. Values of a voltage at which gas on electrodes is not recepted are experimentally determined, is receipt on one electrode and gas starts will be receipt on both electrodes of a cell. Processes which existence it is possible to explain only passage electrons through electrolyte are revealed also.

Cuvinte-cheie
disocierea electrolitică a apei