Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-21 18:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.77 (463)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (720)
SM ISO690:2012
PETCU, Tatiana. Tipologia comunicării în literatura de specialitate. In: Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, Ed. 3, 4-5 noiembrie 2022, Chisinau. Chişinău: CEP UPC, 2022, Ediția 3, pp. 225-229. ISBN 978-9975-46-681-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2022
Conferința "Educația din perspectiva concetului Clasa Viitorului"
3, Chisinau, Moldova, 4-5 noiembrie 2022

Tipologia comunicării în literatura de specialitate

Typology of communication in the literature

CZU: 316.77

Pag. 225-229

Petcu Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2023


Rezumat

Comunicarea, se definește ca performanța de a descifra sensul, semnificația, conotația și denotația legăturilor sociale, organizate sau dezorganizate, cu ajutorul simbolurilor, semnelor, reprezentărilor și altor modalități de modelare informațională, în scopul declanșării, obținerii stabilității, amplificării, diminuării, amânării sau stopării unor comportamente (conduite) individuale sau de grup. Pentru relațiile sociale și implicit pentru relațiile publice, comunicarea reprezintă o componenta esențială, o stare de spirit și un instrument. Ea este, în același timp, o forță motrice a progresului, calea spre înțelegere, armonie și dreptate, dar și o sursă a conflictelor, a neînțelegerilor.

Communication is defined as the performance of deciphering the meaning, significance, connotation and denotation of social ties, organized or disorganized, with the help of symbols, signs, representations and other ways of informational modeling, in order to trigger, achieve stability, amplify, diminish, postpone or stopping individual or group behaviors (conduct). For social relations and implicitly for public relations, communication is an essential component, a state of mind and a tool. It is, at the same time, a driving force of progress, the path to understanding, harmony and justice, but also a source of conflicts and misunderstandings.

Cuvinte-cheie
comunicare, emiţător, receptor, mesaj, verbal, nonverbal, tipologie.,

communication, sender, receiver, message, verbal, nonverbal, typology