Aspecte psihopedagogice ale profilului moral al adolescenţilor contemporani
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
203 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-18 23:28
SM ISO690:2012
RADU, Corina. Aspecte psihopedagogice ale profilului moral al adolescenţilor contemporani. In: Provocări şi oportunităţi în educaţie, 26-27 martie 2018, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2018, pp. 109-117. ISBN 978-9975-88-054-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Provocări şi oportunităţi în educaţie 2018
Conferința "Provocări şi oportunităţi în educaţie"
Cahul, Moldova, 26-27 martie 2018

Aspecte psihopedagogice ale profilului moral al adolescenţilor contemporani

Psychopedagogical aspects of the moral profile of contemporary adolescents


Pag. 109-117

Radu Corina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 19 decembrie 2022


Rezumat

Educaţia este darul cel mai frumos care poate fi făcut omului şi aceasta a fost concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane. O dezvoltare plenară, armonioasă a omului reclamă o activitate de modelare a lui în multiple planuri, aflate într-o strânsă conexiune: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic. Dintre toate aceste aspecte o importanţă deosebită acordăm celui moral fiindcă el este acea faţă a omului care îl defineşte ca om prin ceea ce face şi ceea ce gândeşte. Omul nu se naşte fiinţă morală, ci devine, iar maniera în care devine depinde esenţial de educaţia pe care o primeşte. Ch. Darwin, credea, fără rezerve, că deosebirea cea mai mare dintre om şi celelate animale rezidă în simţul moral, care este înnăscut şi nu dobândit. Dezvoltarea conștiinței și conduitei morale a tinerei generații depinde în mare parte și de educaţia primită.

Education is the most beautiful gift which may be made for human beeing and this has been designed as an activity of training and the harmonious development of the society. The plenary, harmonious development of human advertise an activity of shaping in multiple levels, which are in a close connection: physically, intellectually, morally, aesthetic and practical. All these aspects of a particular importance to attune the moral because it is that what defines it as a human by what we do and what we think. The human is not born moral, but becomes, and the manner in which becomes depends essentially on the education on which it receives. Ch. Darwin, thought, without reservation, that the greatest difference between human and other animals lies in a sense of morals, which is natural ability and not acquired. Ch. Darwin, she thought, without reservation, that the greatest difference between man and other animals lies in a sense of morals, which is natural ability and not acquired. The development of conscience and moral behavior of the young generation depends to a large extent on and education received.

Cuvinte-cheie
educaţie morală, valori morale, norme și reguli morale, relații morale, atitudini morale, conduită morală, conștiință morală,

moral education, moral values, moral standards and rules, moral relations, moral attitudes, moral behaviour, moral conscience