Confirmarea DFT a formării complecșilor cu transfer de sarcină în reacții ale acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH• și ABTS•+: rolul crucial al solvenților
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
277 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-14 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
544.431.133:66.095.261.42+52-724 (1)
Cinetică chimică. Cataliză (25)
Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite (1448)
Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului. Geodezie (229)
SM ISO690:2012
GORBACIOV, Mihail, GORINCIOI, Natalia, BALAN, Iolanta, ARSENE, Ion. Confirmarea DFT a formării complecșilor cu transfer de sarcină în reacții ale acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH• și ABTS•+: rolul crucial al solvenților. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 127-132. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Confirmarea DFT a formării complecșilor cu transfer de sarcină în reacții ale acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH și ABTS•+: rolul crucial al solvenților

DFT evidence of charge transfer complexes formation in reactions of organic antioxidant acids with the DPPH and ABTS•+ radicals: the crucial role of solvents

CZU: 544.431.133:66.095.261.42+52-724

Pag. 127-132

Gorbaciov Mihail1, Gorincioi Natalia1, Balan Iolanta1, Arsene Ion12
 
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiect:
20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

Pe baza calculelor DFT s-a demonstrat că formarea complecșilor cu transfer de sarcină în reacțiile acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH• și ABTS•+ se poate realiza în două etape. La prima etapă are loc transferul primar de protoni de la moleculele acizilor antioxidanți neutri la moleculele de solvent, ceea ce duce la formarea anionilor acizilor corespunzători. A doua etapă a reacțiilor de oxidoreducere studiate include formarea complecșilor corespunzători cu transfer de sarcină, care implică anioni acizi și transferul de electroni de la aceștia la radicalii protonați (DPPH•) sau încărcați pozitiv (ABTS•+), transformând astfel acești radicali în derivații lor diamagnetici.

Basing on the DFT calculations it was shown that the formation of the charge transfer complexes in reactions of organic antioxidant acids with the DPPH• and ABTS•+ radicals can be realized in two stages. At the first step, the primary proton transfer from molecules of neutral antioxidant acids to solvent molecules occurs, which leads to the formation of anions of the corresponding acids. The second stage of the studied redox reactions includes the formation of the corresponding charge-transfer complexes involving acid anions and electron transfer from them to protonated (DPPH•) or positively charged (ABTS•+) radicals, thereby converting these radicals into their diamagnetic derivatives.

Cuvinte-cheie
antioxidanţi, acizi alimentari, DPPH•, ABTS•, complex cu transfer de sarcină, calcule DFT.,

antioxidants, food acids, DPPH•, ABTS•, charge transfer complex, DFT calculations.