Hybrid Carbon Dioxide Heat Pump for the Multifamily Residential Buildings in the Heat Supply System Based on CHP
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
376 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-08 15:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
697.34+621.577.42 (6)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (55)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (54)
SM ISO690:2012
ШИТ, М., ЖУРАВЛЕВ, А.А.. Гибридный тепловой насос на диоксиде углерода для многоквартирных жилых зданий в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ. In: Problemele Energeticii Regionale, 2021, nr. 3(51), pp. 91-98. ISSN 1857-0070. DOI: 10.52254/1857-0070.2021.3-51.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(51) / 2021 / ISSN 1857-0070

Hybrid Carbon Dioxide Heat Pump for the Multifamily Residential Buildings in the Heat Supply System Based on CHP

Pompa de căldură hibridă cu dioxid de carbon pentru utilizarea în clădiri de locuit multietajate în sistemul de termoficare cu CET

Гибридный тепловой насос на диоксиде углерода для многоквартирных жилых зданий в системе теплоснабжения на базе ТЭЦ

DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.3-51.08
CZU: 697.34+621.577.42

Pag. 91-98

Шит М., Журавлев А.А.
 
Институт энергетики
 
Proiect:
20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2021


Rezumat

The work is devoted to centralized heat supply systems based on CHP plants and the use with them heat pumps (HP) on carbon dioxide as refrigerant. Heat pumps are used in heat supply systems for buildings and use the heat of the outside air and, at the same time, the heat of the return network water (WWR) as a source of low-grade heat (LHP). The aim of the study is to develop a structural diagram of such a heat pump, where the outside air is heated by a heat exchanger installed in the return water line of the heating system, to develop a hydraulic circuit of a heat pump taking into account the law of regulation of the building heating system, to develop an algorithm for controlling the operating modes of the so-called balancing heat exchanger installed after gas cooler and internal heat exchanger of the heat pump. The most significant results were the hydraulic circuit of the heat pump, the aerodynamic circuit of the air supply path to the heat pump evaporator, the balancing heat exchanger control system, taking into account the requirement to ensure the operation of the control valve in a single-phase flow. The significance of the results obtained consisted in obtaining the dependences between the CO temper-ature graph and the parameters of the thermodynamic cycle of the heat pump, which ensured the opera-tion of the control valve of the heat pump in a single-phase environment.

Lucrarea este dedicată sistemelor de alimentare cu căldură centralizată pe baza centralelor de cogenerare și utilizării pompelor de căldură (HP) în acestea pe dioxid de carbon. Pompele de căldură sunt utilizate în sistemele de alimentare cu căldură pentru clădiri și folosesc căldura aerului exterior și, în același timp, căldura apei din rețeaua de retur (ARR) ca sursă de căldură cu potențial termic scăzut (PTS). Scopul studiului este: de a dezvolta o schemă structurală a unei astfel de pompe de căldură, în care aerul exterior este încălzit de un schimbător de căldură instalat în linia de retur a apei din sistemul de încălzire, de a dezvolta un circuit hidraulic al unei pompe de căldură luând în considerare legea reglării unui sistem de încălzire a clădirilor, de a dezvolta un algoritm pentru controlul modurilor de funcționare ale așa-numitului schimbător de căldură de echilibrare instalat după răcitorul de gaz și schimbătorul de căldură intern al pompei de căldură. Cele mai semnificative rezultate sunt elaborarea circuitului hidraulic al pompei de căldură, circuitului aerodinamic al căii de alimentare cu aer către evaporatorul pompei de căldură, sistemul de control al schimbătorului de căldură de echilibrare, ținând cont de cerința de a asigura funcționarea supapei de control într-o flux monofazat. Semnificația rezultatelor obținute constă în obținerea dependențelor dintre graficului de temperatura a sistemului de încălzire alimentat de pompa de căldură și parametrii ciclului termodinamic al pompei de căldură, care asigură funcționarea supapei de control a pompei de căldură într-un mediu monofazat.

Работа посвящена системам централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ и использованием в них тепловых насосов (ТН) на диоксиде углерода. Тепловые насосы использованы в системах теплоснабжения зданий и используют в качестве источника низкопотенциальной теплоты (НПТ) теплоту наружного воздуха, и, одновременно, теплоту обратной сетевой воды (ОСВ). Целью исследования является разработка структурной схемы такого теплового насоса, где наружный воздух подогревается теплообменником, установленным в лини обратной сетевой воды системы теплоснабжения, разработка гидравлической схемы теплового насоса с учетом закона регулирования системы отопления здания, разработка алгоритма управления режимами работы так называемого балансирующего теплообменника, установленного после газоохладителя и внутреннего теплообменника теплового насоса. Наиболее существенными результатами являются гидравлическая схема теплового насоса, аэродинамическая схема тракта подачи воздуха на испаритель теплового насоса, система управления балансирующим теплообменником с учетом требования обеспечения работы регулирующего вентиля в однофазном потоке. Значимость полученных результатов состоит в получении зависимостей между температурным графиком СО и параметрами термодинамического цикла теплового насоса, при которых обеспечивается работа регулирующего клапана теплового насоса в однофазной среде. Установлено, что в схему этой САР должен быть включен функциональный преобразователь, связывающий температуру наружного воздуха координаты выхода балансирующего теплообменника на термодинамическом цикле теплового насоса. Разработана структурная схема регулирования режима теплового насоса посредством включения после газоохладителя и первичного контура внутреннего теплообменника так называемого балансирующего теплообменника. Режим работы этого теплообменника выбирается из условия обеспечения режима работы регулирующего клапана теплового насоса только на однофазной среде. Разработана структурная схема системы автоматического регулирования значения величины перепада энтальпий на этом теплообменнике

Cuvinte-cheie
carbon dioxide heat pump, district heating, automatic control,

pompa de căldură cu dioxid de carbon, încălzire, sistem de control al pompei de căldură, ciclu termodinamic,

тепловой насос на диоксиде углерода, отопление, система управления тепловым насосом, термодинамический цикл