The Role of Food Energy Technologies in Solving Global Mankind Problems
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
273 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:620.3:664.012.3:502.174.1:005.44 (1)
Economia energiei în general (478)
Nanotehnologie (30)
Producerea și consevarea alimentelor solide (220)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (455)
Procese în management (10)
SM ISO690:2012
БУРДО, Олег. The Role of Food Energy Technologies in Solving Global Mankind Problems. In: Problemele Energeticii Regionale. 2021, nr. 3(51), pp. 99-110. ISSN 1857-0070.
10.52254/1857-0070.2021.3-51.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(51) / 2021 / ISSN 1857-0070

The Role of Food Energy Technologies in Solving Global Mankind Problems

Rolul tehnologiilor energetice alimentare în rezolvarea problemelor globale ale omenirii

Роль пищевых энерготехнологий в решении глобальных проблем человечества

DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.3-51.09
CZU: 620.9:620.3:664.012.3:502.174.1:005.44

Pag. 99-110

Бурдо Олег
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2021


Rezumat

The analysis of the Club of Rome global forecasting mode was carried out. A critical analy-sis of the Club of Rome activity was given. The purpose of the work is to establish the tasks of the food industry in solving the global problems of mankind. It is noted that the global crises (energy, ecology and food) are most clearly manifested in the food industry. To achieve this goal, a scientific and technical idea has been proposed that to solve the global problems the innovative technologies must be involved, which were not considered at all in the Club of Rome projects. The human devel-opment paradigm was formulated, considering the modern advances in science, technology, and nano-technology. It was substantiated that the nanotechnology use in the food industry is attractive because the food raw materials are nano-sized structures created by nature. Local energy impact on nano-sized elements of the food raw materials can shorten the process time by the orders of magnitude. Such im-pacts are referred to as "nanoenergy technologies". The most significant result of the work was that the possibility was shown to control the development of the worst global crises by transferring the food industry onto the rails of the "nanoenergy technologies" and thus postpone the crises for another 10-40 years. The scientific significance of the obtained results was that such new effects as "barodiffusion" and "mechanodiffusion" were used in the work. The practical significance of the work was that a tech-nological line for deep processing of food waste was proposed. Keywords: nanotechnologies, hybrid processes, electrodynamic technologies, environmental industry, food industry waste, globalistics.

Se efectuează analiza modelului global de prognoză al Clubului Romei. Motivele lipsei rezultatelor practice ale activităților lor sunt justificate. Scopul lucrării este determinat - de a stabili sarcinile industriei alimentare în rezolvarea problemelor globale ale omenirii. Se remarcă faptul că crizele globale (energie, ecologie și alimente) se manifestă cel mai clar în industria alimentară. Pentru a atinge acest obiectiv, s-a propus o idee științifică și tehnică conform căreia, în rezolvarea problemelor globale, este necesar să se implice tehnologii inovatoare, care nu au fost deloc luate în considerare în proiectele Clubului de la Roma. Analiza epocilor industriale ale dezvoltării umane este dată. Se arată că natura dezvoltării acestor ere este similară cu modelele crizelor globale. Paradigma dezvoltării umane este formulată, luând în considerare succesele moderne ale științei și tehnologiei, nanotehnologia. S-a confirmat că utilizarea nanotehnologiei în industria alimentară este atractivă, deoarece materiile prime alimentare sunt structuri de dimensiuni nanometrice create de natură. Impactul energetic local asupra elementelor nanomedicale ale materiilor prime alimentare poate scurta timpul procesului cu ordine de mărime, reduce costurile energetice și poate realiza o extracție profundă a componentelor țintă. Astfel de influențe sunt numite „tehnologii nanoenergetice Cel mai semnificativ rezultat al lucrării este că se arată că este posibil să se gestioneze dezvoltarea crizelor globale prin transferul industriei alimentare pe șinele „nanotehnologiei”, pentru a reduce severitatea acestor crizele și a le amâna pentru 10-40 de ani. . Semnificația științifică a rezultatelor obținute este că sunt utilizate noi efecte în lucrare, care se numesc „barodifuzie” și „mecanodifuzie”.

Проведен анализ глобальной прогнозной модели «Римского клуба». Выделены глобальные кризисы, которые должно решать человечество. Дан критический анализ полувековой деятельности «Римского клуба». Обоснованы причины отсутствия практических результатов их деятельности. Определена цель работы — установить задачи пищевой индустрии в решении глобальных проблем человечества. Отмечено, что глобальные кризисы (энергии, экологии и пищи) наиболее ярко проявляются в пищевой индустрии. Для достижения поставленной цели предложена научно-техническая идея, что в решении глобальных задач следует привлекать инновационные технологии, которые в проектах «Римского клуба» вообще не принимались во внимание. Дан анализ индустриальных эпох развития человечества. Показано, что характер развития этих эпох подобен моделям глобальных кризисов. Сформулирована парадигма развития человечества с учетом современных успехов науки и техники, нанотехнологий. Обосновано, что применение нанотехнологий в пищевой индустрии привлекательно тем, что пищевое сырье — это созданные природой наноразмерные структуры. Локальное энергетическое воздействие на наноразмерные элементы пищевого сырья может на порядки сократить время процесса, снизить энергетические затраты, добиться глубокого извлечения целевых компонентов. Такие воздействия названы «наноэнерготехнологиями». Рассмотрены механизмы гибридных процессов. Показано, что инструментом практической реализации процессов являются электродинамические технологии. Наиболее существенным результатом работы является то, что показана возможность управлять развитием глобальных кризисов за счет перевода пищевой индустрии на рельсы «нанотехнологий», снизить остроту этих кризисов и отсрочить их на 10-40 лет. Научная значимость полученных результатов в том, что в работе используются новые эффекты, который названы «бародиффузией» и «механодиффузией». Практическая значимость работы состоит в том, что предложена технологическая линия глубокой переработки отходов с выделением функциональных компонентов. Так, из отходов выделяются резервные источники пищи и топливные пеллеты при снижении нагрузки на среду обитания.

Cuvinte-cheie
nanotechnologies, hybrid processes, electrodynamic technologies, environmental industry, food industry waste, globalistics,

nanotehnologie, procese hibride, tehnologii electrodinamice, eco-industrie, deșeuri alimentare, globalistica,

нанотехнологии, гибридные процессы, электродинамические технологии, экоиндустрия, отходы пищевых производств, глобалистика