Корреляционный анализ рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у людей с разным переживанием одиночества
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
10 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:364.274 (1)
Psihologie (1807)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (269)
SM ISO690:2012
БОНДАРЕНКО, Ольга. Корреляционный анализ рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у людей с разным переживанием одиночества. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 143-147. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4889165
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Корреляционный анализ рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у людей с разным переживанием одиночества

Analiza corelației dintre reflecție, maturitatea personală și autoactualizare la persoanele cu percepțiе diferită a singuratății

Analysis of the correlation between reflexion, personality maturity and self-actualisation in people with different loneliness experiences


DOI: 10.5281/zenodo.4889165
CZU: 159.923.2:364.274
Pag. 143-147

Бондаренко Ольга
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

В статье рассматриваются взаимосвязи с такими психологическими конструктами, как рефлексия, личностная зрелость и самоактуализация. Предполагается и доказывается взаимосвязь указанных понятий и типов переживания одиночества, что демонстрируется на выборке молодых людей. Так, позитивное отношение к одиночеству оказы-вается значимо связанным с показателями личностной зрелости и коррелирует со шкалами самоактуализации. Положительные взаимосвязи были обнаружены между системной рефлексией и позитивным отношением к одиночеству, отрицательные  в зависимости от общения и переживания общего одиночества.

În articol este analizată relația dintre următoarele concepte psihologice: reflecție, maturitate personală și autoactualizare. Se demonstrează relația dintre aceste concepte și tipurile perceptive ale singurătății, prin aplicarea chestionarului la un eșantion de tineri. Astfel, s-a constatat atitudinea pozitivă față de singurătate s-a dovedit a fi corelată semnificativ cu indi-catorii de maturitate personală și cu scalele de autoactualizare. De asemenea, relații pozitive s-au identificat între reflecția sistemică și atitudinea pozitivă față de singurătate, cele negative fiind determinate de dependența de comunicare și de experiența singurătății generale.

The article discusses the relationship with such psychological constructs as reflexion, personality maturity and self-actualisation. The interrelation between these concepts and types of experiencing loneliness is suggested and proved based on a survey on a sample of young people. Thus, a positive attitude towards loneliness is significantly associated with indicators of personality maturity and correlates with self-actualisation scales. Positive relationships were found between systemic reflexion and a positive attitude towards loneliness, the negative ones being influenced by the dependence on communication and experience of general loneliness.

Cuvinte-cheie
рефлексия, личностная зрелость, самоактуализация, типы одиночества, корреляционный анализ,

reflecţie, maturitate personală, autoactualizare, tipuri de singurătate, analiză de corelație,

reflexion, personality maturity, self-actualisation, types of loneliness, correlation analysis