Evaluarea întreprinderilor cu potențial major de poluare din ecosistemul urban Bălți
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
58 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-19 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.3.054(478-21) (2)
Știința mediului înconjurător (482)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Constantin; PORTARESCU, Anastasia. Evaluarea întreprinderilor cu potențial major de poluare din ecosistemul urban Bălți. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.2, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 27-33. ISBN 978-9975-76-326-4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 20-21 martie 2021

Evaluarea întreprinderilor cu potențial major de poluare din ecosistemul urban Bălți


CZU: 504.3.054(478-21)
Pag. 27-33

Bulimaga Constantin1, Portarescu Anastasia2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
20.80009.7007.11 Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.
 
Disponibil în IBN: 20 aprilie 2021


Rezumat

Multe surse staționare de poluare din ecosistemul urban Bălți depășesc limitele admisibile, pentru CO și NOx. Depășiri majore sunt stabilite pentru întreprinderile: ÎCS „Knauf-Gips” SRL – 60 ori, SA „Cet-Nord SA„Incomlac și ÎM „Termogaz” depășirile constituie a câte 48 ori, IMSP „Spitalul de psihiatrie” și SA „Basarabia-Nord” depășirile sunt de 24 ori. Depășirile medii zilnice a CMA pentru suspensii solide, NOx, aldehidă formică au loc în 50% din lună, iar a CMA momentane pentru NOx.pe perioada de 13 zile. Măsurările emisiilor de NOx și CO la coșurile de fum la întreprinderile studiate n-au demonstrat depășiri a emisiilor limitat admisibile (ELA) stabilite pentru acestea.

Many stationary sources of pollution in the Balti urban ecosystem exceed the allowable limits for CO and Nox. Major overruns are established for the enterprises: JSC „Knauf-Gips” SRL – 60 times, JSC „Cet-Nord JSC” Incomlac and JM „Termogaz” the overruns are 48 times, IMSP „Psychiatric Hospital” and JSC „Bessarabia-North „. the overruns are 24 times. The average daily exceedances of the CMA for solid suspensions, Nox, formic aldehyde occur in 50% of the month, and of the current CMA for Nox for the period of 13 days. Measurements of Nox and CO emissions in chimneys at the studied enterprises did not show exceedances of the permissible emission limits (ELA) set for them.

Cuvinte-cheie
surse de poluare, ecosistem, limită admisibilă, emisii,

Sources of pollution, ecosystem, permissible limit, emissions.