Doza zilnică definită (DDD), unitate de măsură a consumului de medicamente în farmacia de spital şi în farmacia de comunitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
48 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-25 21:24
SM ISO690:2012
NEGREŞ, Simona; ZBÂRCEA, Cristina Elena; CHIRIŢĂ, Cornel; ŞTEFĂNESCU, Emil; MIHAI, Dragoş Paul; ŞEREMET, Oana Cristina; MARINECI, Cristina Daniela; NICOLAE, Liliana. Doza zilnică definită (DDD), unitate de măsură a consumului de medicamente în farmacia de spital şi în farmacia de comunitate. In: Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar. 19-21 aprilie 2018, Chișinău. Chișinău: Tipogr. "Imprint Star", 2018, pp. 218-225. ISBN 978-9975-3159-5-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective. 2018
Conferința "Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective"
Chișinău, Moldova, 19-21 aprilie 2018

Doza zilnică definită (DDD), unitate de măsură a consumului de medicamente în farmacia de spital şi în farmacia de comunitate

Defined daily dose (DDD), unit of drug consumption measurement in the hospital pharmacy and community pharmacy


Pag. 218-225

Negreş Simona1, Zbârcea Cristina Elena1, Chiriţă Cornel1, Ştefănescu Emil1, Mihai Dragoş Paul1, Şeremet Oana Cristina1, Marineci Cristina Daniela1, Nicolae Liliana2
 
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Spitalul Clinic Colentina
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2021


Rezumat

Doza zilnica definita (DDD) recomandata de OMS ca unitate de ma sura pentru consumul medicamentelor, este un parametru atribuit fieca rei substant e active din clasificarea ATC (Anatomic/Terapeutic/Chimic)2. I n spitale, determinarea pentru antimicrobiene a DDD pe 100 de zile (DDD/100 zile) reflecta utilizarea antibioticelor s i chimioterapicelor s i poate da indicii asupra rezistent ei microbiene pentru anumite clase1. Am determinat comparativ consumul antimicrobienelor dintr-un spital din Bucures ti, pe o perioada de 3 ani (2015-2017), iar rezultatele studiului au ara tat diferent e semnificative î n utilizarea cefalosporinelor din generat ia a treia s i a patra, a colistinei s i a tigeciclinei. Aceste date sugereaza o cres tere a rezistent ei bacteriilor din grupele: Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., bacterii gram pozitive, care pot produce infect ii nosocomiale severe.

Daily Defined Dose (DDD), recommended by WHO as a measure of drug consumption, is a parameter attributable to every active substance in ATC (Anatomic/Therapeutic/Chemical) classification2. In hospital setting, determination of DDD for antimicrobials over 100 days (DDD/100 days) reflects the use of antibiotics and chemotherapeutics, being able to yield insight on microbial resistance for certain classes1. We determined comparatively consumption of antimicrobials in a Bucharest hospital over a period of 3 years (2015-2017) and the results showed significant differences in use of third and fourth generation cephalosporins, of colistin and of tigecyclin. The data suggest an increase in bacterial resistance for the Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. And Gram-positive groups, all able of inflicting severe nosocomial infections.

Cuvinte-cheie
doză zilnică definită, antimicrobiene, rezistenţă,

daily defined dose, antimicrobials, resistance