Prevenirea patologiilor dentare legate de carența vitaminei C prin prisma politicilor organizației mondiale a sănătății
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
30 0
SM ISO690:2012
LOZINSCHI, Cristina. Prevenirea patologiilor dentare legate de carența vitaminei C prin prisma politicilor organizației mondiale a sănătății. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 16-18 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2019, p. 69. ISBN 978-9975-82-148-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 16-18 octombrie 2019

Prevenirea patologiilor dentare legate de carența vitaminei C prin prisma politicilor organizației mondiale a sănătății

Prevention of dental diseases related to vitamin C deficiency according to the world health organization policies


Pag. 69-69

Lozinschi Cristina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 martie 2021


Rezumat

Introducere. Datele statistice arată că bolile de nutriție legate de insuficiența vitaminei C sunt rar întâlnite în țările dezvoltate, dar pot apărea în zone geografice, unde populația urmează diete restrictive. Scopul lucrării. Evaluarea unor aspecte privind prevenirea patologiilor dentare legate de consumul insuficient de vitamina C prin prisma politicilor elaborate de Organizația Mondială a Sănătății. Material şi metode. A fost realizat un studiu al unor direcții strategice ale Organizației Mondiale a Sănătății orientate spre prevenirea patologiilor dentare și promovarea sănătății în rîndul populației. S-a analizat Strategia globală de prevenire și control al bolilor netransmisibile (WHA53.17) precum și Strategia Globală privind Alimentația, Activitatea Fizică și Sănătatea (WHA57.17). Rezultate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) factorul alimentar influențează major asupra sănătății orale. În cazul deficitului de vitamina C în alimentație, poate determina sensibilitatea și sîngerarea gingivală, hipertrofia gingivală, pierderea atașamentului epitelial, mobilitate dentară pînă la pierderea dinților. Direcțiile strategice orientate spre prevenirea patologiilor dentare legate de insuficiența vitaminei C sunt: promovarea sănătății orale prin consumul de produse alimentare reco-mandate printre care fructele și legumele proaspete (cel puțin 5 porții/zi), limitarea consumului de sare (pînă la 5g/zi), reducerea consumului de zahăr și a băuturilor îndulcite, limitarea fumatului și a consumului nociv de alcool. Concluzii. (1) Deficitul de vitamina C în alimentație poate determina afectarea sănătății orale cu apariția afecțiunilor dentare. (2) În scopul prevenirii apariției patologiilor dentare, OMS a elaborat un șir de recomandări care necesită a fi implementate la nivel național.Introduction. Statistical data show that nutrition diseases due to vitamin C insufficiency are rarely found in developed countries but may occur in geographic areas where people follow restrictive diets. Objective of the study. To evaluate the aspects of prevention of dental diseases related to insufficient vitamin C intake in terms of policies developed by the World Health Organization. Material and methods. A study has been carried out by the WHO’s strategic directions aimed at preventing dental diseases and promoting health among the population. The Global Strategy on Non-Communicable Disease Prevention and Control (WHA53.17) as well as the Global Food, Physical Activity and Health Strategy (WHA57.17) have been analyzed.
Results. According to the WHO, food has a major influence on oral health. Vitamin C deficiency can cause gingival sensitivity and bleeding, gingival hypertrophy, loss of epithelial attachment, dental mobility and tooth loss. Strategic directions aimed at preventing dental diseases related to vitamin C insufficiency are: promoting oral health by using recommended foods including fresh fruit and vegetables (at least 5 servings/day), limiting consumption of salt (up to 5 g/day), sugar and sweetened drinks, reducing smoking and harmful alcohol consumption. Conclusions. (1) Vitamin C deficiency in diet can cause oral health damage and occurrence of dental diseases. (2) In order to prevent the occurrence of dental diseases, the WHO has developed a number of recommendations that need to be implemented at national level.Cuvinte-cheie
vitamina C, prevenire, carența, sănătatea orală,

vitamin C, prevention, deficiency, oral health