Pericole chimice asociate cu gestionarea produselor de uz fitosanitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
45 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.9:[631.8+632.95] (1)
Toxicologie generală. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei) (35)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (247)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (561)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie; COREȚCHI, Roman; TONU, Tatiana; SÎRCU, Raisa. Pericole chimice asociate cu gestionarea produselor de uz fitosanitar. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 34-37. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4173721
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852

Pericole chimice asociate cu gestionarea produselor de uz fitosanitar

Chemical hazards associated with pesticides management


DOI: 10.5281/zenodo.4173721
CZU: 615.9:[631.8+632.95]
Pag. 34-37

Pînzaru Iurie12, Corețchi Roman1, Tonu Tatiana21, Sîrcu Raisa1
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Lucrarea prezintă estimarea nivelului aplicării produselor de uz fitosanitar în Republica Moldova, pentru perioada anilor 2012-2019 și impactul acestora asupra sănătății populației. Scopul acestei lucrări constă în evaluarea riscurilor chimice posibile în timpul gestionării produselor de uz fitosanitar în agricultura naţională şi impactul lor asupra sănătăţii umane. Materiale și metode. Au fost analizate datele statistice, prezentate de Centrele de Sănătate Publică teritoriale, conform formularului statistic F. 02 „Raportul privind stocul și utilizarea produselor de uz fitosanitar” în Republica Moldova pentru perioada anilor 2012-2019, F. 18-săn. „Raportul statistic privind supravegherea și controlul de stat a sănătății publice în raion, municipiu”. Au fost evaluate datele din Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru perioada anilor 2012-2018. Rezultate. Valoarea medie a intensităţii utilizării produselor de uz fitosanitar a constituit 1,59 kg/ha. În rezultatul analizei comparative a regiunilor de Nord, Centru și Sud a țării, pentru anii 2012-2019, s-a constatat o intensitate sporită a utilizării produselor de uz fitosanitar cu o medie de 1,85 kg/ha în regiunea de nord a țării, nivelul maximal a fost înregistrat în raionul Strășeni cu valoare de 4,66 kg/ha. Gestionarea inadecvată a produselor de uz fitosanitar generează intoxicații acute de origine chimică și alte consecințe grave asupra sănătății populației. Concluzii. Este de necesar efectuarea unui studiu pentru stabilirea corelației la toate etapele gestionării produselor de uz fitosanitar cu indicatorii morbidității și mortalității, inclusiv supravegherea continuă a gestionării acestora pentru minimalizarea impactului nefast asupra sănătății populației.

Objectives. The study presents the estimation of the use level of phytosanitary products in the Republic of Moldova, during the years 2012-2019, and their impact on the population health. The aim of this scientific study is to assess the possible chemical risks during the management of phytosanitary products within national agriculture and their impact on human health. Materials and methods. The analyzed statistical data, provided by the territorial Public Health Centers, according to the statistical form nr. 2 “Report on the stock and use of phytosanitary products” in the Republic of Moldova, for the period 2012-2019, nr. 18. "Statistical report regarding on state surveillance and control of public health in the district, municipality". Additionally, were evaluated the annual statistical reports of the Republic of Moldova for the period 2012-2018. Results. The mean value of the intensity of use of phytosanitary products was 1.59 kg/ha. As a result of the comparative analysis of the North, Center and South country regions, during the years 2012-2019, in the northern region of the country was found an increased intensity of phytosanitary products, with a mean value of 1,85 kg/ha, the high level was registered in Strășeni district with a value of 4.66 kg/ha. Inadequate management of phytosanitary products generate acute chemical intoxication and other serious consequences on the health of the population. Conclusion. It is necessary to carry out a study to establish the correlation between management of the phytosanitary products at all stages with indicators of morbidity and mortality, including continuous monitoring of management of the phytosanitary products to minimize the negative impact on public health.

Cuvinte-cheie
pericole chimice, intensitatea utilizării, produse de uz fitosanitar, intoxicaţie,

chemical hazards, intensity of use, phytosanitary products, intoxication