Evaluarea igienică a conținutului de fluor în apa potabilă din sursele subterane ale Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-28 11:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.31:543.272.455:628.1.036(478) (1)
Băuturi. Băuturi curative. Ape medicinale. Dieta lichidelor (20)
Metode chimice de analiză (26)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (236)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie; CARP, Liliana; BERNIC, Vladimir; MIRON, Inga; BIVOL, Natalia. Evaluarea igienică a conținutului de fluor în apa potabilă din sursele subterane ale Republicii Moldova. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 38-41. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4173871
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Evaluarea igienică a conținutului de fluor în apa potabilă din sursele subterane ale Republicii Moldova

Hygienic assessment of fluorine content in drinking water from underground sources of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4173871
CZU: 613.31:543.272.455:628.1.036(478)

Pag. 38-41

Pînzaru Iurie1, Carp Liliana1, Bernic Vladimir1, Miron Inga1, Bivol Natalia2
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Fluoroza endemică, condiționată de excesul de fluor, prezintă o problemă medico-socială majoră pentru multe țări din lume, inclusiv și Republica Moldova. Scopul lucrării constă în estimarea igienică a conținutului de fluor în apele potabile subterane din țară și delimitarea zonelor endemice cu surplus sau deficit de fluor. Republica Moldova, de asemenea, este afectată de fluoroza endemică, fiind considerată zonă biogeochimică, în ce privește surplusul de fluor în unele localități. Materiale și metode. Au fost evaluate rezultatele investigațiilor de laborator, efectuate în cadrul monitoringului de audit a calității apei potabile din sursele subterane, din toate unitățile teritorial administrative ale republicii, pentru perioada anilor 2015-2019. În baza rezultatelor obținute, s-a efectuat cartografierea datelor privind concentrațiile medii de fluor din sursele subterane de alimentare cu apă potabilă a populației. Rezultate și discuții. Concentrațiile medii ale fluorului din apa sondelor arteziene ale republicii, cu depășirea limitei maximal admisibile, în diapazonul de 1,5-3,0 mg/l, s-au înregistrat în 7 unități teritorial administrative, unde valorile estimate au variat în limita de la 1,78 până la 2,07 mg/l. Mediile concentrației de fluor, cu depășirea limitei maximale în diapazonul de 3,0-6,0 mg/l, s-au înregistrat în 3 unități teritorial administrative ale republicii, iar mediile concentrației de fluor de peste 6,0 mg/l au fost caracteristice pentru 2 unități teritorial administrative (raionul Ungheni și Nisporeni, corespunzător 9,2±0,73 mg/l și 6,18±0,85 mg/l). Concluzii. Rezultatele studiului actual confirmă faptul că Republica Moldova este o zonă biogeochimică, în ce privește surplusul de fluor în mediu. Evident că populația din zonele menționate prezintă un risc sporit de afectare prin fluoroză endemică, cu inducerea formelor grave și foarte grave, inclusiv și pentru copii.

Objectives. Endemic fluorosis, conditioned by excess fluoride, presents a major medical and social problem for many countries in the world, including the Republic of Moldova. The aim of the study is the hygienic assess of the fluoride content in groundwater, in the country, and the delimitation of endemic areas with surplus or fluoride deficiency. The Republic of Moldova is also affected by endemic fluorosis, being considered a biogeochemical area in terms of excess fluoride in some localities. Materials and methods. The results of the investigations, performed within the audit monitoring of the drinking water quality from underground sources, from all the territorial administrative units of the Republic of Moldova, for the period 2015-2019 were evaluated. Based on the results obtained, the data on the average fluorine concentrations in the underground sources of drinking water supply of the population were mapped. Results and discussions. The average concentrations of fluoride in the water of the artesian wells of the republic, exceeding the maximum allowable limit, in the range of 1.5-3.0 mg/l, were recorded in 7 territorial administrative units, where the estimated values varied in the range of 1.78 to 2.07 mg/l. The averages of the fluorine concentration, exceeding the maximum limit in the range of 3.0-6.0 mg/l, were registered in 3 territorial administrative units of the republic, and the averages of the fluorine concentration of over 6.0 mg/l were characteristic for 2 territorial administrative units (Ungheni and Nisporeni districts, corresponding to 9.2±0.73 mg/l and 6.18±0.85 mg/l). Conclusions. The results of the current study confirm that the Republic of Moldova is a biogeochemical area, in terms of excess fluoride in the environment. Obviously, the population in the mentioned areas has an increased risk of endemic fluorosis, with the induction of severe and very serious forms, including children.

Cuvinte-cheie
zone endemice, Fluor, ape subterane,

endemic areas, fluorine, Groundwater