Ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee – relații și importanța clinică. Sinteză.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
862 39
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-03 22:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[613.79+616.8-009.836]-07 (1)
Sănătatea şi igiena timpului liber, recreaţiei, somnului (21)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (971)
SM ISO690:2012
LUPUŞOR, Adrian, SPÎNU, Doina, ODOBESCU, Stela, VOVC, Victor, MOLDOVANU, Ion. Ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee – relații și importanța clinică. Sinteză.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2020, nr. 3(67), pp. 57-65. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011

Ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee – relații și importanța clinică. Sinteză.

Circadian rhythm, melatonin, sleep, pain, headache - relationships and clinical significance. Synthesis.

Циркадный ритм, мелатонин, сон, боль, головная боль - взаимосвязи и клиническое значение. Синтез.

CZU: [613.79+616.8-009.836]-07

Pag. 57-65

Lupuşor Adrian12, Spînu Doina3, Odobescu Stela1, Vovc Victor21, Moldovanu Ion12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,Târgu-Mureş
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Sindromul algic și tulburările de somn sunt unele din cele mai actuale probleme medicale cauzate de modul modern de viață. Prevenția, diagnosticarea și tratamentul acestora la momentul actual încep să aibă o nouă abordare și anume prin prisma ritmului circadian. Ultimele cercetări demonstrează ubicuitatea și importanța ritmurilor biologice sincronizate de nucleul suprachiasmatic și genele-ceas ale tuturor celulelor corpului uman. Sincronizarea se realizează atât între toate procesele fiziologice interne ale organismului, cât și între organism și mediul înconjurător, principalul factor extern care participă la această sincronizare este lumina, iar principalul neuromediator implicat în sincronizarea organismului cu mediul extern este melatonina. Melatonina influențează un șir de procese fundamentale ale sistemului nervos atât prin intermediul unei varietăți mari de receptori proprii, cât și prin receptorii altor sisteme neuroaminergice. Efectul principal al stimulării acestor receptori este inhibiția SNC în cadrul pregătirii organismului pentru somn și apoi declanșarea și menținerea somnului. Totodată, melatonina participă în activarea unor procese imuno-modulatoare. Dereglarea secreției melatoninei ca urmare a modificării timpului și frecvenței expunerii la factorii externi determină dereglarea ritmului circadian și a funcțiilor acestuia, în special a somnului. În același timp, la pacienții care suferă de diverse sindroame algice, dereglarea ritmului circadian poate influența negativ sistemele antalgice și astfel acutiza și prelungi durerea. Acest fapt este valabil și pentru sindroamele cefalalgice, tot mai multe cercetări demonstrând influența tulburărilor de ritm circadian (inclusiv și tulburările de somn) asupra patogenezei cefaleei.

Pain and sleep disorders are some of the most current medical problems caused by the modern way of life. Their prevention, diagnosis and treatment are currently beginning to have a new approach, namely in terms of the circadian rhythm. Recent research demonstrates the ubiquity and importance of biological rhythms synchronized by the suprachiasmatic nucleus and clock genes of all cells in the human body. Synchronization is achieved both between all internal physiological processes of the body and between the body and the environment, the main external factor participating in this synchronization is light, and the primary neurotransmitter involved in synchronizing the body with the external environment is melatonin. Melatonin influences many fundamental processes in the nervous system both through a wide variety of its receptors and through the receptors of other neurotransmitter systems. The main effect of stimulating these receptors is central nervous system inhibition in the body's preparation for sleep and then triggering and maintaining sleep. Also, melatonin participates in the activation of immuno-modulatory processes. Melatonin secretion disturbances due to changes in the time and frequency of exposure to external factors cause disorder of the circadian rhythm and its functions, especially sleep. At the same time, in patients suffering from various pain syndromes, circadian rhythm disorder can negatively affect analgesic systems and thus exacerbate and prolong the pain. This is also true for headache syndromes, with more and more research demonstrating the influence of circadian rhythm disorders (including sleep disorders) on the pathogenesis of headache.

Болевой синдром и нарушения сна - одни из самых актуальных медицинских проблем, вызванных современным образом жизни. Их профилактика, диагностика и лечение приобретают в настоящее время новый подход, а именно с точки зрения циркадного ритма. Недавние исследования демонстрируют повсеместное распространение и важность биологических ритмов, синхронизируемых супрахиазматическим ядром и часовыми генами всех клеток человеческого тела. Синхронизация достигается как между всеми внутренними физиологическими процессами организма, так и между телом и окружающей средой. Основным внешним фактором, участвующим в этой синхронизации, является свет, а основным нейротрансмиттером, участвующим в синхронизации организма с внешней средой, является мелатонин. Мелатонин влияет на ряд фундаментальных процессов в нервной системе как через множество собственных рецепторов, так и через рецепторы других нейроаминергических систем. Основным эффектом стимуляции этих рецепторов является торможение ЦНС при подготовке организма ко сну, а затем запуск и поддержание сна. В то же время мелатонин участвует в активации иммуномодулирующих процессов. Нарушение секреции мелатонина из-за изменения времени и частоты воздействия внешних факторов вызывает нарушение циркадного ритма и его функций, особенно сна. В то же время у пациентов, страдающих различными болевыми синдромами, нарушение циркадного ритма может негативно влиять на анальгетические системы и, таким образом, усиливать и продлевать боль. Это также верно и для синдромов головной боли, поскольку все больше и больше исследований демонстрируют влияние нарушений циркадного ритма (включая нарушения сна) на патогенез головной боли.

Cuvinte-cheie
ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee,

circadian rhythm, melatonin, sleep, pain, headache,

циркадный ритм, мелатонин, сон, боль, головная боль