Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din regiunile est-carpatice ale României
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
665 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-14 19:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.22(498)”637” (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (180)
SM ISO690:2012
DIACONU, Vasile. Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din regiunile est-carpatice ale României. In: Revista Arheologică. 2010, nr. 1(5), pp. 5-21. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din regiunile est-carpatice ale României

CZU: 902/903.22(498)”637”
Pag. 5-21

Diaconu Vasile
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Autorul prezintă câteva consideraţii privitoare la topoarele de luptă din piatră caracteristice epocii bronzului din zona estcarpatică a României. Din punct de vedere formal, topoarele de luptă din piatră au corpul alungit şi profi lul drept sau arcuit. Muchia este cilindrică, terminată cu o suprafaţă dreaptă sau semisferică, iar tăişul este arcuit. Unele piese sunt decorate cu linii verticale sau orizontale, care imită detalii ale topoarelor metalice. Aceste topoare sunt confecţionate din roci dure, de origine vulcanică, aduse din Munţii Carpaţi sau din Dobrogea. Se presupune că existau ateliere specializate în confecţionarea topoarelor de luptă din piatră. Din punct de vedere tipologic, au fost identifi cate cinci tipuri de topoare de luptă din piatră (tip A-E, dar viitoarele cercetări vor putea completa această tipologie. Topoarele de luptă din piatră descoperite în Moldova îşi găsesc analogii apropiate în toate culturile epocii bronzului de la vest şi sud de Carpaţi, dar şi de la est de Prut. Funcţionalitatea acestor artefacte era complexă: arme, simboluri sociale şi obiecte de cult. Unele dintre topoarele de luptă au fost descoperite în tumuli, morminte plane sau în gropi de cult. Câteva topoare de luptă din piatră imită topoarele-sceptre din bronz, descoperite în spaţiul balcano-carpato-pontic.

К вопросу о боевых каменных топорах из Восточно-Карпатского региона Румынии. Автор приводит несколько мнений в отношении боевых каменных топоров, характерных для эпохи бронзы. По форме каменные боевые топоры имеют удлинённое тело, прямые или дугообразные очертания. Обухи топоров имеют цилиндрическую форму, завершающуюся ровной или выпуклой поверхностью, лезвия дугообразные. Некоторые экземпляры орнаментированы вертикальными или горизонтальными линиями, которые имитируют детали металлических топоров. Эти топоры произведены из твёрдых пород вулканического происхождения, привезённых из Карпатских гор или Добруджи. Предполагается, что существовали специальные мастерские для производства каменных боевых топоров. Типологически, было выделено пять видов каменных боевых топоров (тип А-Е), не исключено что будущие исследования дополнят эту типологию. Каменные боевые топоры, обнаруженные в Молдове, находят аналогии во всех культурах эпохи бронзы к западу и югу от Карпат, а также к востоку от Прута. Функциональность этих артефактов комплексное: оружие, общественные символы и предметы культа. Некоторые боевые каменные топоры были найдены в курганах, в грунтовых погребениях или в культовых ямах. Боевые каменные топоры имитируют бронзовые топоры-жезлы, обнаруженные в балканско-карпатско-понтийском пространстве.

Considerations regarding the stone battle-axes characteristic of the Bronze Age in Moldova. Formally, the stone battle axes have an elongated stem and a straight or bent side elevation. The edge is cylindrical, ending with a plain or semispheric surface, and the blade is bent. Some pieces were decorated with vertical or horizontal lines that imitate features of the metallic axes. These axes are made of hard rocks of volcanic origin, brought from the Carpathian Mountains or Dobrudja. It is assumed that there were workshops specialized in making these stone battle axes. Typologicaly, there were fi ve types (type A-E) of stone battle axes indetified, but the future reaserches will be able to fill in this typology. The stone battle axes discovered in Moldavia have close analogies in every culture of the Bronze Age in the west and the south of the Carpathians, but also on the east of Prut. The functionality of these artefacts is complex: weapons, social symbols and cult objects. Some of the battle axes were discovered in cairns, plain graves, or cult pits. Several stone battle axes imitate the bronze axes-sceptres discovered in the balcanic-carpathian-Black Sea area.

Cuvinte-cheie
Bronze Age, Moldova, typology, stone battle-axe, functionality