Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
193 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-28 16:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.048+331.108.45]:330.342.146(478) (1)
Educație din punctul de vedere al celui educat, al elevului. Îndrumare (194)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (326)
Dinamica economică. Circuit economic (342)
SM ISO690:2012
TOFAN, Tatiana; BUTNARU, Veronica. Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale. In: Revista Economia Socială . 2021, nr. 4(4), pp. 33-46. ISSN 2587-4179.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Economia Socială
Numărul 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179

Educația și formarea profesională - esențiale în condiţiile formării economiei sociale

Vocational education and training - essential in the in conditions of the formation of the social economy

CZU: [37.048+331.108.45]:330.342.146(478)

Pag. 33-46

Tofan Tatiana, Butnaru Veronica
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2022


Rezumat

Capitalul uman, instituțiile și capitalul social sunt acum toate recunoscute ca factori importanți de creștere. Politicile de formare profesională solide sunt esențiale pentru promovarea unei forțe de muncă calificate, pregătite și adaptabile și a unor piețe ale forței de muncă care să fie receptive la schimbările economice. Educația, formarea și competențele se află în centrul politicii UE. Pactul verde european, Noua strategie industrială pentru Europa, Planul de acțiune privind economia circulară și Strategia UE privind biodiversitatea, toate subliniază rolul important al competențelor și al formării profesionale în susținerea creșterii durabile și a tranziției către o economie verde

Human capital, institutions and social capital are now all recognised as significant factors of growth. Strong vocational policies are essential for promoting a skilled, trained and adaptable workforce and labour markets that are responsive to economic change. Education, training and skills are at the heart of EU policy. The European Green Deal, New Industrial Strategy for Europe, Circular Economy Action Plan and EU Biodiversity Strategy all emphasise the important role of skills and training in supporting sustainable growth and the transition to a green economy.

Cuvinte-cheie
Carta drepturilor fundamentale a UE, rata de ocupare a forței de muncă, educație și formare profesională, competențe,

Charter of Fundamental Rights of the EU, employment rates, vocational education and training, skills