Revelaţie Владимира Чолака: отражение сакральной тематики средствами неоархаики
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
345 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 07:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.16(478) (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (118)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Revelaţie Владимира Чолака: отражение сакральной тематики средствами неоархаики. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), pp. 56-60. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Revelaţie Владимира Чолака: отражение сакральной тематики средствами неоархаики

Revelaţie de Vladimir Ciolac: reflectarea tematicii sacrale prin mijloacele neo-arhaicii

The Revelation by Vladimir Ciolac: reflection of the sacred subjects by neo-archaic means


CZU: 785.16(478)
Pag. 56-60

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2019


Rezumat

Статья посвящена новому произведению молдавского композитора Владимира Чолака Revelaţie (Откровение) для струнного оркестра и представляет собой аналитический этюд, раскрывающий символику его названия в контексте основной концепции сочинения. В его основе лежит идея индивидуального художественного решения, ориентированного как на объективное, так и на субъективное восприятие религиозно-философской тематики и отражающего музыкальными средствами принципы современной тенденции создания новой простоты. Автор затрагивает при этом проблемы, связанные с осмыслением «нового сакрального пространства», с космизмом мышления, и, как результат, с обращением к неоархаике и архетипам старинных песнопений, переносимым в атмосферу инструментального музицирования

Articolul este dedicat unei creaţii noi semnată de compozitorul moldovean Vladimir Ciolac, intitulată Revelaţie pentru orchestra de coarde şi prezintă un studiu analitic ce vizează simbolismul titlului în contextul conceptului general al opusului. La baza acestuia se situează o viziune artistică originală, orientată spre percepţia obiectivă şi subiectivă a tematicii religios-filozofice, ce reflectă prin mijloace muzicale principiile tendinţelor contemporane de creare a unei noi simplicităţi. Autoarea abordează probleme legate cu conştientizarea aşa numitului „nou spaţiu sacral”, cu cosmicitatea gândirii şi, ca rezultat, cu folosirea metodelor neo-arhaicii şi arhetipurilor cântărilor străvechi, transferate în atmosfera practicii muzicii instrumentale.

The article is devoted to the new work Revelaţie (Revelation) for string orchestra by the Moldovan composer Vladimir Cholak and is an analytical study revealing the symbolism of its title in the context of the basic concept of the composition. It is based on the idea of an individual artistic solution, oriented both to the objective and subjective perception of religious and philosophical themes and reflecting the principles of the modern trends of creating new simplicity by means of music. The author touches upon the problems associated with understanding the "new sacred space", with the cosmism of thinking, and, as a result, with the appeal to the neo-archaic and archetypes of ancient chants, transferred to the atmosphere of contemporary instrumental music making.

Cuvinte-cheie
молдавский композитор, Владимир Чолак, символика названия, откровение, «новое сакральное пространство», космизм мышления, архетип, неоархаика, апология простоты, принцип аддиции, диатоника, аудиовизуальная версия,

compozitorul moldovenesc, Vladimir Ciolac, revelaţie, simbolica titlului, „noul spaţiul sacral”, gândirea cosmică, arhetip, neo-arhaică, apologia simplicităţii, principiul de adiţie, diatonică, versiunea audiovizuală,

Moldovan composer, Vladimir Cholak, symbolism of the title, révélation, "new sacred space", cosmism of thinking, archetype, neo-archaic, simplicity apology, addition principle, diatonic, audiovisual version