Policitemia vera: manifestările clinice şi rezultatele imediate şi la distanţă ale tratamentului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
676 42
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.191-07-08 (3)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (708)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Larisa; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Vasile; BURUIANA, Sanda; SPORÎŞ, Natalia; PÎNZARI, Stela; MOCANU, Irina; DURBAILOVA, Galina; VINOGRADOV, Igor; MUNTEANU, V.; TOMACINSCHII, Victor; SGHIBNEVA, Nina. Policitemia vera: manifestările clinice şi rezultatele imediate şi la distanţă ale tratamentului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 57-61. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Policitemia vera: manifestările clinice şi rezultatele imediate şi la distanţă ale tratamentului

Polycythemia vera: clinical manifestation, and short – and long-term results of treatment

Истинная полицитемия: клинические проявленияи непосредственные и отдалённые результаты лечения.


CZU: 616.155.191-07-08
Pag. 57-61

Musteaţă Larisa1, Corcimaru Ion1, Robu Maria1, Musteaţă Vasile21, Buruiana Sanda1, Sporîş Natalia1, Pînzari Stela2, Mocanu Irina2, Durbailova Galina2, Vinogradov Igor2, Munteanu V.2, Tomacinschii Victor1, Sghibneva Nina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2019


Rezumat

Au fost analizate particularităţile evoluţiei clinice, complicațiile, rezultatele imediate şi la distanţă ale tratamentului citoreductiv pe un lot de 114 pacienţi cu policitemia vera cu vârsta cuprinsă între 28 şi 78 de ani. Diagnosticul clinic în toate cazurile a fost confirmat prin trepanobiopsia osului iliac cu examenul morfopatologic al măduvei oaselor. Pentru precizarea datelor tabloului clinic şi evoluţiei clinice al maladiei examinarea fizică a fost asociată cu analizele repetate ale sângelui periferic cu calcularea numărului de trombocite şi a hematocritului, examenul ultrasonografic al organelor abdominale, la necesitate – trepanobiopsia osului iliac. A fost aplicat tratamentul cu bisulfan sau hidroxicarbamida în doze standarde. Boala mai frecvent a fost diagnosticată la bărbaţi. Însă în grupul de vârstă 40-49 ani au predominat femeile. Durata maladiei de la debutul primelor manifestări clinice ale policitemiei vera până la stabilirea diagnosticului la majoritatea pacienţilor (86,8%) a constituit 4-9 luni (în mediu – 5,8 luni), ce a adus la dezvoltarea complicaţiilor tromboembolice la 28,1%. Studierea rezultatelor imediate ale tratamentului a arătat că remisiunea clinico-hematologică a fost obținută la toţi pacienţii. Indicii supravieţuirii generale peste un an au constituit 100%, peste 5 ani – 98,6%, peste 10 ani – 85,9% şi peste 15 ani şi mai mult – 67,1%.

The features of clinical evolution,complications, short- and long-term results of cytoreductive treatment were analyzed in the group of 114 patients with polycythemia vera, aged at 28-78 years old. The diagnosis was proved in all cases by the biopsy of the iliac crest with histological examination of the bone marrow. Physical examinations were associated with the repeated complete peripheral blood counts, platelet count, hematocrit, ultrasound scan of the abdominal organs and iliac crest biopsy in order to specify the data of the clinical picture and evolution. The treatment with two cytoreductive agents has been used: standard doses of busulfanor hydroxycarbamide. The disease was commonly diagnosed in males. The females prevailed in the age groups of 40-49 years. The disease span from the onset of the initial clinical manifestations until the diagnosis lasted 4-9 months in the majority of patients (86.8%),thatled to the development of the thromboembolic complications in 28.1% of cases. The study of the short-term results determined the complete remssion in all cases. The overall survival at one year, 5 years, 10 years and 15 years was 100%, 98.6%, 85.9% and 67.1%, respectively.

Изучены особенности клинического течения, осложнения, непосредственные и отдаленные результаты цитостатического лечения у 114 больных истинной полицитемией в возрасте от 28 до 78 лет. Диагноз во всех случаях был подтвержден при трепанобиопсии подвздошной кости и гистологическом исследовании костного мозга. Для получения сведений об особенностях клинического течения болезни, наряду с физикальным исследованием, анализировали результаты повторных анализов периферической крови с подсчетом числа тромбоцитов и гематокрита, ултрасонографического исследования органов брюшной полости, при необходимости – повторной трепанобиопсии костного мозга. Лечение проводили бисульфаномгидроксимочевиной в стандартных дозах. В группе из 114 пациентов заболевание чаще диагностировали у мужчин. В то же время в возрастной категории 40-49 лет болезнь Вакеза чаще наблюдали у женщин (53,6%). Изучение длительности болезни с момента дебюта клинических признаков до подтверждения диагноза показало, что у большинства пациентов она варьировала от 4 до 9 месяцев, что привело 28,1% больных к тромбоэмболическим осложнениям. Клинико-гематологическая ремиссия была получена во всех случаях. Показатели общей выживаемости через год составили 100%, через 5 лет – 98,6%, через 10 – 85,9% и через 15 и более лет –67,1%.

Cuvinte-cheie
policitemia vera, particularitaţile evoluţiei clinice, complicaţiile, tratamentulcitoreductiv, rezultatele imediate şi la distanţă.