Ponderea tumorilor maligne la cadrele medicale conform localizării şi stadiului.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
300 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-16 19:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006:614.253.1 (1)
Patologie. Medicină clinică (3974)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (552)
SM ISO690:2012
ŞVEŢ, Veronica; MEREUŢĂ, Ion. Ponderea tumorilor maligne la cadrele medicale conform localizării şi stadiului.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 54-56. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Ponderea tumorilor maligne la cadrele medicale conform localizării şi stadiului.

Importance of malignant tumors at doctors according to location and stage.

Bажность злокачественных опухолей у медицинских работников в зависимости от локализации и стадии


CZU: 616-006:614.253.1
Pag. 54-56

Şveţ Veronica, Mereuţă Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2019


Rezumat

Articolul evidențiază problema Cancerului la lucrătorii medicali. Se argumentează că studii în privinţa morbidităţii oncologică la lucrătorii medicali s-au efectuat selectiv în diferite ţări, dar în Republica Moldova este în premieră. Autorii analizează datele literaturii şi a Cancerilor Registre Naţionale a diferitor ţări în privinţa cancerului la cadrele medicale. O atenţie deosebită se atrage asupra factorilor de risc oncologic. În Republica Moldova cea mai mare pondere a cancerului la cadrele medicale sunt- cancerul mamar- 12,9%, urmat de cel colorectal - 12,4%. Se atestă, că la lucrătorii medicali depistarea precoce a cancerului este la un nivel mai ridicat decît la populaţia generală, iar grupa clinică nr. IV este de 21,6%, adică cu 3,4% mai mică decît la populaţia generală. Aceste date ne denotă despre importanța unui Screening Selectiv Populaţional la cadrele medicale în cadrul Programului Anticancer 2016-2025.  

The article highlights the issue of Cancer in medical workers. It is argued that studies on oncological morbidity in medical workers have been conducted selectively in different countries, but in the Republic of Moldova it is premiered. The authors analyze the literature and national cancer registers of different countries on cancer in healthcare professionals. Particular attention is drawn to oncological risk factors. In the Republic of Moldova, the highest share of cancer in medical professionals is breast cancer - 12.9%, followed by colorectal cancer - 12.4%. It is attested that in medical workers the early diagnosis of cancer is higher than the general population and the clinical group nr. IV is 21.6%, so by 3.4% less than the general population. These data show us the importance of a Selective Population Screening for Health Professionals in the 2016-2025 Anticancer Program.

В статье подчеркивается проблема рака у медицинских работников. Утверждается, что исследования по онкологической заболеваемости медицинских работников проводились выборочно в разных странах, но в Республике Молдова это премьера. Авторы анализируют литературу и Национальные Регистры рака разных стран по поводу рака у медицинских работников. Особое внимание уделяется факторам онкологического риска. В Республике Молдова было выявлено что у медицинских работников рак молочной железы составляет- 12,9%, за которым следует колоректальный рак - 12,4%. Доказано, что у медицинских работников ранняя диагностика рака выше, чем у населения в целом, а клиническая группа № IV составляет 21,6%, то есть на 3,4% меньше, чем у населения. Эти данные показывают нам важность выборочного Скрининга Населения для специалистов здравоохранения в рамках Противоопухолевой Программы 2016-2025 годов

Cuvinte-cheie
Tumori maligne, medici, cancer.