Celulele imunocompetente – dezvoltarea şi activarea lor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
444 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-07 12:39
SM ISO690:2012
MARGA, Ana. Celulele imunocompetente – dezvoltarea şi activarea lor. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, 21 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2017, p. 48. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2017
Conferința "2017 - Anul „Nicolae Testemițanu”"
Chișinău, Moldova, 21 iunie 2017

Celulele imunocompetente – dezvoltarea şi activarea lor

Immunocompetent cells - development and activation


Pag. 48-48

Marga Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018


Rezumat

Introducere. Citându-l pe Peter Medawar, câştigător al Premiul Nobel şi tatăl imunologiei moderne, „Raţionamentul ştiinţific este un fel de dialog între posibil şi real, între ceea ce ar putea fi şi ceea ce este de fapt.” Scopul lucrării. Prezentarea teoriilor moderne despre mecanismele de dezvoltare şi activare a celulelor imunocompetente. Material şi metode. Revista a fost realizată în baza analizei mai multor surse bibliografice, cum ar fi: Abu. K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai “Cellular and Molecular Immunology” ninth ed., 2017; Matthew Helbert, | Nairn, Roderick “Immunology for medical students”. 3th volume. Philadelphia, PA ed. 2017; Mihăiescu G. „Imunologie şi Imunochimie”, Bucureşti, 2015 etc. şi articole publicate în Journal of Clinical Immunology, Current Opinion in Immunology, Imumnulogical Rewies. Rezultate. Sistemul imun reprezintă o reţea complexă de organe, celule şi molecule localizate integru în organism, care sunt implicate în totalitatea mecanismelor de apărare împotriva microorganismelor patogene şi structurilor non-self. Limfocitele T şi B reprezintă celulele-cheie ale sistemului imun, care au capacitatea de a recunoaşte structurile non-self şi de a elabora un răspuns efector. Concluzii. Limfocitele reprezintă celulele centrale ale sistemului imun, care prezintă o capacitate deosebită de reactivitate şi diferenţiere. Limfocitele B şi T mature şi naive populează organele şi ţesuturile limfoide secundare, unde pot avea posibilitatea să întîlnească antigenul pentru care exprimă receptori specifici. Activarea celulelor va determina proliferarea şi diferenţierea lor în celule efectoare şi celule de memorie.      

Introduction. Citing Peter Medawar, Nobel Prize winner and father of modern immunology, "Scientific reasoning is kind of dialogue between possible and real, between what might be and what really is." Objective of the study. Presentation of modern theories about the mechanisms of development and activation of immunocompetent cells. Material and methods. The review was based on the analysis of several bibliographic sources, such as: Abu. K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai; „Cellular and Molecular Immunology” ninth ed., 2017; Matthew Helbert, | Nairn, Roderick "Immunology for medical students" 3rd volume. Philadelphia, PA ed. 2017; Mihaiescu G. "Immunology and Immunochemistry", Bucharest, 2015 etc., and articles published in the Journal of Clinical Immunology, Current Opinion in Immunology, Immuno-logical Rewies. Results. The immune system is a complex network of organs, cells and molecules localized integrally throughout the body that are involved in all the defense mechanisms against pathogenic microorganisms and non-self structures. T and B lymphocytes represent the key cells of the immune system, which have the ability to recognize non-self structures and to develop an effector response. Conclusions. Lymphocytes are the central cells of the immune system, which have a great capacity of reactivity and differentiation. Mature and naive B and T lymphocytes populate secondary lymphoid organs and tissues where they may have the opportunity to meet antigen for which they express specific receptors. Activation of cells will cause their proliferation and differentiation in effector cells and memory cells.

Cuvinte-cheie
limfocite T şi B, celule efectoare, celule de memorie,

sistem imun