Metabolismul hepatocitelor izolate de la şobolani, destinate ingineriei tisulare a ficatului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
498 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-09 16:09
SM ISO690:2012
JIAN, Mariana; MOGHILDEA, Ivan; COBZAC, Vitalie; SAREV, Violeta. Metabolismul hepatocitelor izolate de la şobolani, destinate ingineriei tisulare a ficatului. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2017, p. 45. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2017
Conferința "2017 - Anul „Nicolae Testemițanu”"
Chișinău, Moldova, 21 iunie 2017

Metabolismul hepatocitelor izolate de la şobolani, destinate ingineriei tisulare a ficatului

The metabolism of hepatocytes isolated from rats for liver tissue engineering


Pag. 45-45

Jian Mariana, Moghildea Ivan, Cobzac Vitalie, Sarev Violeta
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018


Rezumat

Introducere. Uniformitate morfologică relativă a ficatului, precum şi legătura dintre hepatocite cu funcţia organo-specifică a acestuia fac importantă utilizarea celulelor parenchimatoase în calitate de model pentru investigarea diferitor întrebări de profil biochimic, biofizic, farmacologic şi fiziologic. Avînd în vedere necesitatea obţinerii unui număr maximal de hepatocite pentru recelularizarea in vitro a ficatului, păstrarea morfologiei şi funcţiilor acestora este, de asemenea, o premisă importantă în ingineria ţesuturilor. Scopul lucrării. Analiza unor indici ai metabolismului hepatocitelor izolate din ficat de şobolan adult necesare pentru studierea procesului de recelularizare a ficatului in vitro. Materiale şi metode. Studiul a fost efectuat pe ficate de şobolan adult Wistar cu masa corporală de 274,6±2,5 g (n=3) din care au fost extrase hepatocitele şi au fost determinate activitatea glucozo-6fosfatazei, aspartataminotransferazei, conţinuturile de proteină totală şi glucoză (Elitech, Franta). Rezultate. Proprietăţile funcţional-metabolice ale hepatocitelor izolate au fost determinate prin analiza unor parametri biochimici care corespund procesului de gluconeogeneză, glucozo-6-fosfataza 3,21±0,10 u/L, care se găseşte numai în hepatocite şi alaninaminotransferaza 17,89±0,38 u/L, de asemenea, au fost determinate conţinuturile de glucoză 4,01±0,16 mM/L şi proteină totală 61,02±0,88 g/L. Concluzii. Hepatocitele izolate au păstrat proprietatea funcţional metabolică caracteristică ficatului intact şi anume gluconeogeneza prin activitatea glucozo-6-fosfatazei. Indicii biochimici ai ficatului ca alaninaminotransferaza, proteina totală, cât şi glucoza au determinat prezenţa hepatocitelor în supernatant şi asigurarea metabolismului hepatocitelor necesare pentru recelularizarea in vitro a ficatului.  

Introduction. The relative morphological uniformity of the liver as well as the linkage between hepatocytes with its organo-specific function make it important to use parenchymal cells as a model for investigating various biochemical, biophysical, pharmacological and physiological questions. Considering the necessity of obtaining a maximum number of hepatocytes for in vitro recelullarization of the liver, the preservation of morphology and their functions is also an important premise in tissue engineering. Objective of the study. Analysis of some parameters of metabolism of hepatocytes isolated from adult rat liver needed to study the in vitro liver recellularisation process. Material and methods. The study was made on adult Wistar rat liver with body weight 274.66±2.52 g (n=3) which were used for hepatocytes extraction and were determined activity of glucose-6phosphatase, aspartate aminotransferase, total protein and glucose contents (Elitech, Franta). Results. The functional-metabolic properties of isolated hepatocytes were determined by analyzing some biochemical parameters corresponding to the gluconeogenesis process, glucose-6-phosphatase 3.21±0.10 u/L, found only in hepatocytes and alanine aminotransferase 17.89±0.38 u/L, also were determined the glucose contents 4.01±0.16 mM/L and the total protein 61.02±0.88 g/L. Conclusions. Isolated hepatocytes retained the functional metabolic property characteristic of the intact liver, namely gluconeogenesis by glucose-6-phosphatase activity. Biochemical parameters of the liver as alanine aminotransferase, total protein, and glucose determined the presence of hepatocytes in the supernatant and ensuring the hepatocyte metabolism necessary for in vitro liver recellularisation.

Cuvinte-cheie
hepatocite, inginerie tisulară,

metabolism