Protecţia constituţională a dreptului la proprietate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-08 18:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.739 (1)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (368)
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu; MĂRGINEANU, Lilia. Protecţia constituţională a dreptului la proprietate. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 1-2(33-34), pp. 168-176. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122

Protecţia constituţională a dreptului la proprietate


CZU: 342.739
Pag. 168-176

Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2018


Rezumat

National legislation of ownership is governed by a wide range of legal norms as: constitutional
norms which enshrine fundamental principles of regulation of property relations, administrative
and civil norms which regulates the acquisition and the termination of property, the character
and the content of owner and limits of the owners power, criminal and administrative norms
which protect this right, fact that confi rms the importance and complexity of this institution
for the legal system of the Republic of Moldova.
 

Pe plan naţional dreptul de proprietate este reglementat de o serie vastă de norme juridice ca:
norme constituţionale care consfi nţesc principiile fundamentale ale reglementării relaţiilor de
proprietate, norme administrative și civile în materie de dobândire și de încetare a dreptului de
proprietate, norme civile în materia stabilirii caracterului și conţinutului și limitele împuternicirilor
proprietarului, norme penale și administrative, norme ce apără acest drept, fapt ce confi rmă
importanţa și complexitatea acestei instituţii pentru sistemul de drept al Republicii Moldova.
 

Cuvinte-cheie
drepturi economice ale omului, dreptul de proprietate, reglementare juridică, propuneri de lege ferenda,

principii fundamentale, sistem de drept