Aprecierea calității vieții la pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-15 14:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.233-002-092.11 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (442)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; VOLOȘCIUC, Irina; MUNTEANU, Oxana; CORLĂTEANU, Alexandru. Aprecierea calității vieții la pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 53-57. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Aprecierea calității vieții la pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică

Assessment of quality of life in patients with non-cystic fi brosis bronchiectasis

Оценка качества жизни у больных с бронхоэктазами причиной которых не является муковисцидоз


CZU: 616.233-002-092.11
Pag. 53-57

Botnaru Victor, Voloșciuc Irina, Munteanu Oxana, Corlăteanu Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

Bronșiectaziile reprezintă una din patologiile cronice progresive ale sistemului respirator, caracterizată de dilatare ireversibilă a bronhiilor. Cel mai frecvent acestea decurg secundar unor patologii, cum ar fi bronhopneumopatia obstructivă cronică, fi broza chistică, astmul bronșic, tuberculoza pulmonară, pneumonii etc. Tabloul clinic este divers, de regulă dominat de tuse cronică însoțită de expectorație cu caracter variat, dispnee ce se agravează în timpul exacerbărilor, motiv pentru care, pacienții cu bronșiectazii prezintă frecvent o calitate a vieții (CV) mult scăzută. Cu scopul de a aprecia calitatea vieții legată de sănătate la pacienții cu bronșiectazii au fost elaborate și validate mai multe chestionare, specifi ce și nespecifi ce maladiei date. Cele mai frecvent utilizate sunt chestionarul spitalului ”Sfântul Gheorghe” (SGRQ) și chestionar privind calitatea vieții – bronșiectazie (QOL-B). Identifi carea predictorilor agravării CV la pacienții cu bronșiectazii este ținta multor cercetări. S-a demonstrat că atât factorii obiectivi (volumul expirator maxim în prima secudă, indicele masei corporale, tipul germenilor ce colonizează căile respiratorii, cantitatea de spută expectorată în 24 ore etc.), cât și cei psihosociali (anxietatea, depresia) pot infl uența diferite aspecte ale CV. Cunoscând aceste date, clinicianul va fi capabil să aleagă tactică terapeutică optimă orientată spre îmbunătățirea CV la pacienții cu bronșiectazii.

Bronchiectasis is one of the chronic and progressive diseases of respiratory system, characterized by irreversible dilatation of the bronchi. Most commonly, this is secondary to pathologies, such as chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis, bronchial asthma, pulmonary tuberculosis, pneumonia etc. Clinical manifestations are particularly characterized by chronic productive cough and dyspnea that worsens during exacerbations. Due to this fact, patients with bronchiectasis have an impaired health related quality of life (HRQL). In order to appreciate the HRQL in these patients, specific and non-specific questionnaires were validated, that need to be completed by the patient. Most commonly used are the St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) and Quality of Life – Bronchiectasis (QOL-B). Identifying the factors that contribute to impaired HRQL in patients with bronchiectasis is the target of many researches. It has been shown that both, objective outcome measures (forced expiratory volume in one second, body mass index, sputum bacteriology, sputum amount in 24 hours etc.) and psychosocial factors (anxiety, depression) can influence different aspects of HRQL. Based on these data, the clinician will be able to choose the optimal treatment in order to improve the HRQL in patients with bronchiectasis.

Бронхоэктазы являются одной из прогрессивных и хронических болезней дыхательной системы, характеризующееся необратимым расширением бронхов в результате гнойно-воспалительной деструкции бронхиальной стенки. Бронхоэктазы могут быть следствием большого числа заболеваний, но чаще всего они возникают вторично, например при хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, туберкулезе легких, пневмонии, аллергических и аутоиммунных заболеваниях и т.д. Клиническая картина разнообразна, наиболее часто преобладает хронический кашель с мокротой различного характера и одышка, которые ухудшаются во время обострений, поэтому пациенты с бронхоэктазами часто имеют более низкое качество жизни. Для того чтобы оценить качество жизни у этих пациентов, были разработаны специфичные и неспецифичные для этой болезни опросники, которые должны быть заполнены самим пациентом. Чаще всего используются SGRQ и QOL-B. Выявление предикторов ухудшения качества жизни у пациентов с бронхоэктазами является предметом многочисленных исследований. Они доказали, что как объективные (объем форсированного выдоха за первую секунду, индекс массы тела, результаты посева мокроты, количество мокроты в течение 24 часов и т.д.) так и психосоциальные факторы (тревога, депрессия) могут повлиять на различные аспекты качества жизни. Опираясь на эти выводы врач сможет подобрать оптимальную терапевтическую тактику, направленную на улучшение качества жизни у пациентов с бронхоэктазами причиной которых не является муковисцидоз.  

Cuvinte-cheie
cheie: bronșiectazii non-fibroză chistică,

Calitatea vieţii