Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
969 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-05 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:334.72.012.63/.64(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (875)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (570)
SM ISO690:2012
PERCINSCHI, Natalia; BABIN, Anatolie. Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research. In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 57-62. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research

Îmbunătăţirea suportului metodico-știinţific al dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei, pe baza cercetărilor știinţifice „cu dublă utilizare”

Совершенствование научно-методической поддержки инновационных процессов кластерного развития регионов Молдовы на основе организации научных исследований ≪двойного назначения≫


CZU: 001.895:334.72.012.63/.64(478)
Pag. 57-62

Percinschi Natalia, Babin Anatolie
 
National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2017


Rezumat

In the article is discussed about scientificmethodical support of innovative processes cluster development in regions of Moldova. It is revealed the need to create conditions for the coordination of processes of internationalization of „Dual-use” research related to the development of the most promising directions in applied science and technologybased industries that require significant intellectual and economic costs that tend to lead to a high level requirements for their quality and effectiveness.

In articol este abordată problema susţinerii știinţifico-metodice a dezvoltării clusterului de procese inovatoare in regiunile Moldovei. Este reflectată necesitatea creării unor condiţii favorabile privind coordonarea proceselor de internaţionalizare a cercetării „cu dublă utilizare”, pentru dezvoltarea celor mai promiţătoare direcţii in știinţele aplicate și in industriile bazate pe tehnologie, care necesită investiţii intelectuale și economice semnificative, asigurand atingerea unui nivel superior de calitate și eficienţă.

В статье рассматриваются вопросы научно-методической поддержки инновационных процессов кластерного развития регионов Молдовы. Раскрывается необходимость создания условий по координации процессов интернационализации исследований ≪двойного назначения≫, связанных с развитием наиболее перспективных направлений в прикладной науке и в наукоёмких отраслях промышленности, которые требуют значительных интеллектуальных и экономических затрат и, как правило, приводят к высокому уровню требований к их качеству и эффективности.

Cuvinte-cheie
innovation, SME sector, decentralization, diffusion of innovations,

cluster development, “Dual-use” research, European critical infrastructure