Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
701 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 10:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+621.311.2](478) (1)
Economia energiei în general (448)
Electrotehnică (833)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 43-49. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

The opportunities to promote cogeneration power plant in the Republic of Moldova

Возможности применения теплоэлектроцентралей в Р. Молдова


CZU: [620.9+621.311.2](478)
Pag. 43-49

Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2017


Rezumat

The article indicates that due to: a) very low thermal load factor for Moldova conditions (less than 2700h) at the sites where thermal needs are limited to heating and hot water use; b) very high specific investments and O&M costs for CHP with installed power capacity not exceeding 150-200 kWe, the construction of CHP at sites where maximum thermal power demand (Ptm) is less than 400 kWth, practically, is not financially attractive, even under up to 50% grant allocated to reduce greenhouse gas emissions. However, when Ptm exceeds much more 400 kWth, CHP project becomes feasible without grant involvement. For example, if Ptm = 960 kWth, the payback period becomes not higher than 2.6 years. It is noteworthy that CHP project feasibility is very sensitive to changes of tariffs for electricity and natural gas purchased from national networks. Electricity tariffs increase lead to NPV growth while gas tariff increase- to Net Present Value reduction.  

În articol se arată că datorită: a) factorului de sarcină termică, pentru condiţiile R. Moldova, foarte redus (nu depăşeşte 2700h) la consumatorii cu necesităţi de încălzire şi apă caldă menajeră; b) investiţiilor şi cheltuielilor de întreţinere specifice foarte mari pentru puterele electrice instalate ale CET ce nu depăşesc 150-200 kWe, construcţia de CET la consumatorii cu o cerere de putere termică maximă (Ptm) până la 400 kWth, practic, nu este atractivă, chiar şi în condiţiile unui grant de până la 50% din valoarea investiţiei, acordat pentru reducerea de gaze cu efect de seră. Totodată, atunci, când Ptm depăşeşte mult 400 kWth, fezabilitatea proiectului de CET este asigurată fără implicarea de grant. Astfel, pentru cazul cu un Ptm=960 kWth, perioada de recuperare a investiţiilor nu depăşeşte 2,6 ani. De remarcat că fezabilitatea proiectului de CET este foarte sensibilă la variaţia tarifelor pentru energia electrică şi gaze naturale achiziţionate din reţelele naţionale. Majorarea tarifelor la energia electrică duce la creşterea CTA, iar a celor pentru gaze - la diminuarea cheltuielilor total actualizate.  

В статье установлено, что из-за: а) очень низкий коэффициент тепловой нагрузки для условий Молдовы (менее 2700 часов) в местах, где тепловые потребности ограничены отоплением и горячим водоснабжением; б) очень высокие удельные инвестиции и эксплуатационные затраты на ТЭЦ с установленной мощностью, не превышающей 150-200 кВт-эл, строительство ТЭЦ в местах, где максимальный спрос тепловой мощности (СTM) составляет менее 400 кВт-тепл не является, практически, финансово привлекательным, даже располагая грантом до 50% от инвестиций, выделенных для сокращения выбросов парниковых газов. Однако, когда СTM превышает намного больше 400 кВт-тепл, проект ТЭЦ становится быстро окупаемым даже без привлечения грантов. Например, если СTM = 960 кВт-тепл, срок окупаемости становится не больше, чем 2,6 года. Следует отметить, что экономичность проекта ТЭЦ очень чувствительна к изменению тарифов на электроэнергию и природный газ, приобретаемых из национальных сетей. Увеличение тарифа на электроэнергию приведет к росту ЧПС в то время как тариф на газ – к снижению чистой приведенной стоимости.

Cuvinte-cheie
sarcină termică, investiţii,

Centrală Electrică cu Termoficare, fezabilitate, perioadă de recuperare.