Analiza de ansamblu a performanţei sistemelor electroenergetice utilizând tehnici inteligente hibride
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
322 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:519.217 (1)
Economia energiei în general (436)
Probabilitate. Statistică matematică (58)
SM ISO690:2012
DUMITRESCU, Mariana. Analiza de ansamblu a performanţei sistemelor electroenergetice utilizând tehnici inteligente hibride. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 430-434. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Analiza de ansamblu a performanţei sistemelor electroenergetice utilizând tehnici inteligente hibride

The overall analysis of the performance of electric power systems using hybrid  întelligent techniques

Производительности электроэнергетических систем, используя интеллектуальные гибридные техники


CZU: 620.9:519.217
Pag. 430-434

Dumitrescu Mariana
 
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

The overall analysis of performance of the electric power system – protection and automation system (SE-SP(SA)) imposes the use of complex analysis performance – dependency (P-D) and assessment of the total performance of the system. The Markov Reward (MR) model allows the assessment of complex measure P-D, combining the models Markov for the treatment of the dependency, with the methods of assessment of performance (reward) at the level of current state included în the process of structural state (PSS). The model MR combines the results of assessment of dependence of SE, by means of Petri Grids stochastic logical explicit (RPSLE), with the results of assessment of performance SP(SA) using the model of tree of events AE fuzzy. As a unit of measurement of the performance of SE, is proposed the indicator: the reward probable instantaneous value of the steady state (RIS). Using the concept of performance în SE, one can realize the overall analysis of the performance of for the system of specific SE longitudinal couple. Also, is realizing a comparative study, from the performance point of view, for the models of analyzed system.  

Analiza de ansamblu a performanţei sistem electroenergetic-sistem de protecţie si automatizare (SE-SP(SA)) impune utilizarea analizei compuse performanţă - dependabilitate (P-D) si evaluarea performabilităţii sistemului în ansamblu. Modelul Markov Reward (MR) permite evaluarea măsurii compuse P-D, combinând modelele Markov pentru studiul dependabilităţii, cu metodele de evaluare a performantei (reward) la nivelul stării curente din procesul stării structurale (PSS). Modelul MR combină rezultatele evaluării dependabilităţii în SE, cu ajutorul Reţelelor Petri stocastice logic explicite (RPSLE), cu rezultatele evaluării performantei SP(SA) utilizând modelul arborilor de evenimente AE fuzzy. Ca măsură a performabilităţii în SE, se propune indicatorul: valoare reward instantanee probabila a stării staţionare (RIS). Utilizând conceptul de performabilitate în SE, se realizează analiza de ansamblu a performantei pentru sistemul cuplei longitudinale specific SE. De asemenea, se realizează si studiul comparativ, din punct de vedere al performabilităţii, pentru modelele sistemului analizat.  

Полный анализ производительности электроэнергетическая система – система автоматизации и защиты (ЭС-СЗ(СА)) обязывает к использованию комплексного анализа производительность – зависимость (П-З) и оценке производительности системы в целом. Модель Маркова Реварда (МР) позволяет оценить комплексную меру (П-З), совмещая модели Маркова для исследований зависимости с методами оценки производительности (Ревард) на уровне текущего состояния, содержащиеся в процессе структурного состояния (ПСС). Модель МР совмещает результаты оценки зависимости в ЭС, при помощи логически явных стохастических Сеток Петри (RPSLE) с результатами оценки производительности СЗ(СА) используя модель древа событий АЕ фази. В качестве меры производительности в ЭС предлагается показатель: вероятное мгновенно значение ревард стационарного состояния (РМС). Используя понятие производительности в ЭС, проводится полный анализ производительности для продольной специфичной пары ЭС. Также, проводится сравнительное исследование, с точки зрения производительности, для моделей анализированной системы.

Cuvinte-cheie
analiză de ansamblu, model Markov Reward,

sistem electroenergetic