Particularităţile etiologice şi clinice ale cazurilor de septicemie la pacienţii spitalizaţi la spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-10 08:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.94-07 (2)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (127)
SM ISO690:2012
BUNESCU, Irina; HOLBAN, Tiberiu; BURDUNIUC, Olga. Particularităţile etiologice şi clinice ale cazurilor de septicemie la pacienţii spitalizaţi la spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă”. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 47-50. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Particularităţile etiologice şi clinice ale cazurilor de septicemie la pacienţii spitalizaţi la spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă”

CZU: 616.94-07
Pag. 47-50

Bunescu Irina1, Holban Tiberiu1, Burduniuc Olga12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În urma studiului retrospectiv efectuat, s-a constatat că diagnosticul de septicemie la admitere în spital a fost stabilit la 5 pacienţi, febră de etiologie neprecizată – la 4, infecţie enterovirală – la 2, iar în celelalte cazuri s-a stabilit diagnosticul de hepatită acută, gripă, toxiinfecţie alimentară şi yersinioză. Dezvoltarea bolii a fost favorizată de prezenţa co-morbidităţilor la 13 pacienţi. Examenul clinic al pacienţilor a demonstrat un tablou clinic polimorf, însă toţi pacienţii au prezentat febră, frison şi astenie. Identificarea focarului de infecţie a fost posibilă la 8 pacienţi. Pacienţii cei mai frecvent afectaţi au avut vârsta cuprinsă în intervalul de 55-64 de ani, persoanele de sex masculin au dezvoltat mai frecvent boala, decât cel feminin. În etiologia septicemiilor Staphylococcus spp. au fost agenţii microbieni cel mai frecvent izolaţi de la pacienţi

A retrospective study was conducted on the patients admitted into the hospital „Toma Ciorba”, Republic of Moldova. Among the patients involved in the study, 5 patients of them were diagnosed whit sepsis, 4 patients had fever of unknown etiology, 2 patients possess enterovirus infection, and in the rest of cases were established a diagnosis of acute hepatitis, influenza, toxic food-infection and yersiniosis. The disease development in the case of 13 patients was facilitated by the presence of co-morbidities. Examination of patients demonstrated a clinical multiform, but all patients have fever, chills and fatigue. Infection outbreak identification was possible in the case of eight patients. The most frequently affected age group were persons aged in range from 55-64 years. Generally, males developed disease more frequently than the female. The etiology of sepsis, Staphylococcus spp., was the most common microbial agents isolated from patient

Ретроспективный анализ историй болезни госпитализированных пациентов показал, что диагноз сепсиса при поступлении в стационар был у пяти больных, лихорадка неясной этиологии – у четырех, энтеровирусная инфекция – у двоих, в других случаях был установлен диагноз острого гепатита, гриппа, пищевой токсикоинфекции и йeрсиниоза. Сопутствующие заболевания способствовали развитию болезни у 13 пациентов. Клиническая картина была полиморфна, несмотря на это y всех пациентов присутствовала лихорадка, озноб и астенический синдром. Выявить инфекционные очаги удалось у 8 пациентов. Пациенты в возрасте 55-64 лет развивали чаще септицемию, в особенности мужчины по сравнению с женщинами. B этиологии сепсиса Staphylococcus spp., являлись наиболее распространенными микробными агентами, выделенные из изолятов от пациентов

Cuvinte-cheie
septicemie, sepsis, febră,

hemoculturi