Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1625 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-25 14:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:378.245(478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1119)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2504)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate” . In: Intellectus, 2017, nr. 1, pp. 45-54. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”
CZU: 001.89:378.245(478)

Pag. 45-54

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2017


Rezumat

Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”. Internaţionalizarea studiilor doctorale este considerată de o importanţă deosebită la nivel european şi mondial. În acest context, în articol se examinează aspectele conceptuale şi modul de măsurare a fenomenului, dar şi se aplică unii din indicatorii identificaţi la analiza internaţionalizării în străinătate a doctoratului din Republica Moldova. Se constată că internaţionalizarea doctoratului este un concept complex, care acoperă diferite dimensiuni, componente şi activităţi. Chiar dacă doctoratul este cel mai internaţionalizat ciclu al învăţământului superior din Republica Moldova, majoritatea activităţilor de internaţionalizare sunt rezultatul unor acţiuni individuale şi nu a unei strategii naţionale.

Internationalization of Doctorate in the Republic of Moldova: Conceptual and „Foreign” Aspects. Internationalization of doctoral studies is considered of particular importance in Europe and worldwide. In this context, in the article are examined the conceptual aspects and how to measure the phenomenon, and are also applied some of the indicators identified in the analysis of internationalization abroad of the doctorate in the Republic of Moldova. It is noted that the internationalization of doctorate is a complex concept, which covers various sizes, components and activities. Although the doctorate is the most international lized cycle of the higher education in the Republic of Moldova, most of internationalization activities are the result of individual actions rather than of a national strategy.

Интернационализация молдавской докторантуры: концептуальные и ≪зарубежные≫ вопросы. Интернационализация докторантуры считается особенно важным на европейском и глобальном уровне. В этом контексте, в статье рассматриваются концептуальные вопросы и способ измерения данного явления, а также применяются некоторые из выявленных показателей для анализа интернационализации за рубежом молдавской докторантуры. Установлено, что интернационализация докторантуры представляет собой сложную концепцию, охватывающую различные аспекты, компоненты и виды деятельности. Даже если цикл докторантуры является наиболее интернационализированным в рамках высшего образования Республики Молдова, большая часть интернационализационной деятельности является результатом индивидуальных действий, а не национальной стратегии.