Fibromul uterin gigant la femeile de vârtsă tânără, caz clinic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1208 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-29 21:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.14-006.327-07-055.2 (1)
Științe medicale. Medicină (7202)
SM ISO690:2012
ROTARU, Tudor; VÎRLAN, Mariana; GUDIMA, Alexandru; ROSCA, Sergiu; DJUROMSCHII, Ghenadie; STRATULAT, Angela; CAISÎN, Zinaida; LEŞAN, Valentina. Fibromul uterin gigant la femeile de vârtsă tânără, caz clinic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 422-426. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Fibromul uterin gigant la femeile de vârtsă tânără, caz clinic

CZU: 618.14-006.327-07-055.2
Pag. 422-426

Rotaru Tudor12, Vîrlan Mariana21, Gudima Alexandru12, Rosca Sergiu21, Djuromschii Ghenadie12, Stratulat Angela21, Caisîn Zinaida1, Leşan Valentina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2016


Rezumat

Fibroleiomiomul este o tumoră benignă mezenchimală din țesutul muscular neted al uterului, paralel cu proliferarea stromei fi broconjunctive și se întâlnește în 20% din populația feminină cu vârsta cuprinsă între 35-50 ani. Transformările maligne sunt foarte rare 3-5%. Degenerescența malignă, după Ducuing, este întotdeauna un sarcom de corp uterin. Tratamentul pentru fi ecare pacientă este individual și multifactorial. Este prezentat un caz clinic al pacientei S. de 22 ani care Științe Medicale 423 a fost diagnosticată și tratată în cadrul IMSP Institutul Oncologic, secția Ginecologie Nr. 2 în anul 2012 cu diagnosticul de Fibromiom uterin multinodular. Acest caz reprezintă difi cultăți în diagnosticul clinic, în aspectul originii și caracterul tumorii benign sau malign, difi cultăți în luarea deciziei, ce se referă la volumul și caracterul operației.

Fibroleiomiom is a benign mesenchymal tumor in the smooth muscle tissue of the uterus, along with the fi broconjunctive stromal proliferation that can be met in 20% of the female population aged 35-50 years. The changes are very rare malignant, 3-5%. Malignant degeneration, after Ducuing, is always a sarcoma of the endometrium. The treatment for each patient is individual and multifactorial. It is presented a clinical case of a 22 years old S. patient who was diagnosed with uterine multinodular fi bromyoma and treated in Oncological Institute, Department of Gynecology Nr. 2 in February, 2012. This case presents difficulties in a clinical diagnosis, in the origin and the character of the benign or malignant tumor and to take a decision as well, referring to the volume and nature of the operation.

Фиброма это доброкачественная мезенхимальная опухоль которая состоит из гладкой мышечной ткани матки, паралельно со стромальной пролиферации и встречяется у 20% женского населения в возрасте 35-50 лет. Злокачественное перерождение очень редкое и встречается в 3-5%. Злокачественное перерождение после Ducuing всегда переходит в саркому матки. Лечение для каждого пациента индивидуальна и многофакторная. Представляем клинический случай пациентки С. 22 лет, у который была диагностирована миома матки и проведено хирургическое лечение в онкологическом институте, отделение гинекологии N 2. Случай представляет трудности в клинической диагностике, происхождения опухоли - доброкачественная или злокачественная и принятия решения в хирургическом лечении.

Cuvinte-cheie
fibromiomul,

vârstă, diagnosticul