Oare fumatul este asociat cu severitatea fibrozei hepatice în boala ficatului gras nonalcoolic?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-14 14:48
SM ISO690:2012
PELTEC, Angela; IVANOV, Victoria; PERETEATCO, Alexandr; DUMBRAVA, Vlada-Tatiana; POPOVICI, Mihail. Oare fumatul este asociat cu severitatea fibrozei hepatice în boala ficatului gras nonalcoolic? In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 1(37), pp. 50-54. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(37) / 2013 / ISSN 1857-0011

Oare fumatul este asociat cu severitatea fibrozei hepatice în boala ficatului gras nonalcoolic?

Pag. 50-54

Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Pereteatco Alexandr3, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie,
3 Spitalul Căilor Ferate a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2014


Rezumat

Introducere: Efectul consumului de tutun în boala fi catului gras nonalcoolic (BFGN) este incomplet defi nit. Rolul crucial al rezistenţei la insulină în BFGN este bine recunoscut. Efectele directe ale fumatului asupra rezistenţei la insulină au fost demonstrate în studii cu probele orale şi intravenoasă pentru toleranţa la glucoză. Metode: În studiu au fost incluşi 159 pacienţi cu BFGN. Am folosit scorul ultrasonografi c drept criteriu sugestiv pentru diagnostic BFGN. Scorul de fi broză pentru BFGN a fost calculat pentru stadializarea fi brozei. Fibroza hepatică avansată, a fost defi nită ca scor de fi broză pentru BFGN mai mare de 0,676. Rezultate: Istoricul de fumat semnifi cativ ( ≥ 10 de pachete an) a fost raportat de 41 (25,8%) subiecţi. Diagnostic de diabet zaharat a fost prezent la 46 (28,9%) pacienţi. Fibroza hepatică avansată (BFGN scor ≥ 0,676) a fost prezent în 40 (25,2%) subiecţi. În analiza bivariată s-a observat că istoric semnifi cativ a fumatului a fost asociat cu scorul de fibroză ≥ 0,676 pentru BFGN, comparativ cu cei cu scorul de fibroză pentru BFGN mai puţin de 0,676 (35% (14/40) vs 20,2% (20/119), p <0,001). Concluzii: În studiu a fost demonstrată o asociere important statistic între istoricul semnificativ a fumatului şi fi broza hepatică avansată.

The effect of tobacco use in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is incompletely defined. The crucial role of insulin resistance in NAFLD is well recognized. The direct effects of smoking on increasing of insulin resistance have been demonstrated in studies with oral and intravenous glucose tolerance tests. Methods: A total of 159 patients who had NAFLD were included in the study. We used ultrasound score as suggestive criteria for NAFLD diagnosis. The NAFLD fi brosis score for prediction of severity of fi brosis was calculate for stage of fi brosis. Advanced liver firosis was defi ned as the NAFLD fi brosis score greater than 0,676. Results: Signifi cant smoking history of ≥10 pack-years was reported by 41 (25,8%) subjects. A diagnosis of DM was present in 46 (28,9%) patients. Advanced liver fi brosis (NAFLD fi brosis score greater than 0,676) was present in 40 (25,2%) subjects. In bivariate analysis was observed that signifi cant history of smoking was associated with NAFLD fibrosis score greater than 0,676 compared with those with NAFLD fi brosis score less than 0,676 (35% (14/40) vs. 20,2% (20/119), p<0,001). Conclusions: Our study was demonstrated a statistically significant association between significant smoking history and advanced liver fibrosis.

Введение: Эффекты влияния табака на безалкогольный жировой гепатоз (БЖГ) не полностью определены. Решающая роль инсулинорезистентности при безалкогольном жировом гепатозе является общепризнанной. Пря- мое влияние курения на повышение резистентности к инсулину были продемонстрированы при исследованиях перорального и внутривенного тесты толерантности к глюкозе. Методы: В общей сложности 159 пациентов были включены в исследование. Мы использовали ультразвуко- вую диагностику для оценки жирового гепатоза. Для прогнозирования выраженности фиброза была использована специальная формула. Выраженный фиброза печени был определен как индекс фиброза больше чем 0,676. Результат: значительная история курения ≥ 10 пачек сигарет в год была выявлена у 41 (25,8%) пациентов. Диагноз сахарного диабета присутствовал у 46 (28,9%) пациентов. Фиброз печени (индекс фиброза больше 0,676) присутствовала у 40 (25,2%) пациентов. При двумерном анализе было отмечено, что значительная история курения была связана с индексом фиброза больше 0,676 по сравнению индексом фиброза менее 0,676 (35% (14/40) против 20,2% (20/119), р <0,001).

Cuvinte-cheie
boala fi catului gras nonalcoolic, riscuri cardiovasculare,

fumat