Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-22 15:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.89-008.45:616.89.15 (1)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (289)
SM ISO690:2012
IURCU, Irina, LUPUŞOR, Adrian, CEBUC, Mădălina, ROTARU, Lilia, ODOBESCU, Stela, GROSU, Oxana, LOZOVANU, Svetlana, MOLDOVANU, Ion, VOVC, Victor. Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2023, nr. 3(77), pp. 271-280. ISSN 1857-0011. DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2023.3-77.47
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011

Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive

Circadian variations of neurotransmitters and cognitive dysfunctions

Циркадные вариации нейромедиаторов и когнитивные расстройства

DOI:https://doi.org/10.52692/1857-0011.2023.3-77.47
CZU: 616.89-008.45:616.89.15

Pag. 271-280

Iurcu Irina1, Lupuşor Adrian12, Cebuc Mădălina1, Rotaru Lilia2, Odobescu Stela2, Grosu Oxana2, Lozovanu Svetlana1, Moldovanu Ion12, Vovc Victor21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2023


Rezumat

Pentru a anticipa și a se adapta la evenimentele zilnice recurente determinate de rotația pământului, organismele prezintă mecanisme de reglare menite să controleze homeostazia în diferite condiții de iluminare, numite ritm circadian (RC). RC reprezintă o rețea biologică endogenă responsabilă de coordonarea ciclurilor timp de 24 de ore la nivel genetic, biochimic, fiziologic și comportamental. Sistemele de control ale RC transmit semnale ale timpului în întregul organism, toate procesele interne prezentând un nivel de activitate diurn maxim și minim gestionat prin intermediul modulării neurotransmisiei în structurile neuronale cheie. Cunoașterea variaţiilor cotidiene ale activității neurotransmițătorilor în sistemul nervos central este esențială în stabilirea mecanismelor eficiente de neuroprotecție. Acest studiu sintetizează cunoștințele actuale privind interacțiunea dintre ritm circadian, fluctuații ale neurotransmițătorilor, precum și impactul acestora asupra neuroprotecției și sănătății mintale.

To anticipate and adapt to recurring daily events driven by the earth’s rotation, organisms exhibit regulatory mechanisms designed to control homeostasis under different lighting conditions, called circadian rhythm (CR). The CR represents an endogenous biological network that coordinates 24-hour cycles at the genetic, biochemical, physiological, and behavioral levels. CR control systems transmit timing signals throughout the organism, with all internal processes exhibiting a daily maximum and minimum activity level managed through modulation of neurotransmission in critical neural structures. Knowing the daily variations of neurotransmitter activity in the central nervous system is essential in establishing effective neuroprotection mechanisms. This study summarizes current knowledge on the interplay between circadian rhythm, neurotransmitter fluctuations, and their impact on neuroprotection and mental health.

Чтобы предвидеть и адаптироваться к повторяющимся ежедневным событиям, определяемым вращением Земли, организмы проявляют регуляторные механизмы, предназначенные для контроля гомеостаза в различных условиях освещения, называемые циркадными ритмами (ЦР). ЦР представляет собой эндогенную биологическую сеть, ответственную за координацию 24-часовых циклов на генетическом, биохимическом, физиологическом и поведенческом уровнях. Системы управления ЦР передают сигналы синхронизации по всему организму, при этом все внутренние процессы, демонстрирующие суточный максимальный и минимальный уровень активности, управляются посредством модуляции нейротрансмиссии в ключевых нервных структурах. Знание циркадных вариаций активности нейротрансмиттеров в центральной нервной системе необходимо для понимания механизмов нейропротекции. В этом исследовании обобщаются современные знания о взаимодействии циркадных ритмов, вариаций нейротрансмиттеров и их влиянии на нейропротекцию и психическое здоровье.

Cuvinte-cheie
ritm circadian, neurotransmițători, funcții cognitive, boli neurodegenerative,

circadian rhythm, Neurotransmitters, cognitive functions, neurodegenerative diseases,

циркадный ритм, нейротрансмиттеры, когнитивные функции, нейродегенеративные заболевания