Tulburările de ritm circadian și de somn la femeile gravide
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
281 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-18 21:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
618.2:616+12–002.1 (1)
Științe medicale. Medicină (11120)
Patologie. Medicină clinică (6958)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (4553)
SM ISO690:2012
CAZAC-STAMATI, Dumitrița, ROTARU, Lilia, GROSU, Oxana, ODOBESCU, Stela, LOZOVANU, Svetlana, LUPUŞOR, Adrian, STAMATI, Ion. Tulburările de ritm circadian și de somn la femeile gravide. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2022, nr. 3(74), pp. 16-21. ISSN 1857-0011. DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.3-74.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011

Tulburările de ritm circadian și de somn la femeile gravide

The circadian rhythm and sleep disorders in pregnant women

Циркадные ритмы и нарушения сна у беременных

DOI:https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.3-74.02
CZU: 618.2:616+12–002.1

Pag. 16-21

Cazac-Stamati Dumitrița1, Rotaru Lilia2, Grosu Oxana2, Odobescu Stela2, Lozovanu Svetlana1, Lupuşor Adrian21, Stamati Ion1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2023


Rezumat

Ritmul circadian este un proces endogen care are o periodicitate de aproximativ 24 de ore și stimulează anticiparea evenimentelor repetate și regulate care au loc zilnic, permițând reglarea majorității sistemelor fiziologice majore la om, cât și la animale. Astfel, studiile au demonstrat că perturbarea ritmului circadian și de somn este o cauză frecventă a unui șir de patologii pentru populația generală, inclusiv pentru gravide și fetusul lor. Scopul aceastui articol este de a realiza o revistă a literaturei depre relația dintre tulburărilor de ritm circadian și de somn la femeile gravide și influența acestora asupra dezvoltării fătului, cât și a viitorului adult în devenire. Sarcina este o perioadă critică în care sistemul și organele unui nou corp uman se dezvoltă, iar orice perturbare a mediului în care crește fetusul poate duce la tulburări de dezvoltare modificatoare ale funcțiilor metabolice și fiziologice ale fătului. Astfel menținerea unui ritm circadian neperturbat inclusiv pe parcursul sarcinii protejează sănătatea mamei, cât și a copilului, reducând susceptibilitatea dezvoltării anumitor boli postnatale mai târziu în viață.

The circadian rhythm is an endogenous process that has a periodicity of approximately 24 hours and stimulates the anticipation of repeated and regular events that occur daily, enabling the regulation of most major physiological systems in humans and animals. Thus, studies have shown that disruption of circadian rhythm and sleep is a frequent cause of a series of pathologies for the general population, including pregnant women and their fetus. The purpose of this article is to review the literature on the relationship between circadian rhythm and sleep disorders in pregnant women and the influence on the development of the fetus, as well as the future developing adult. Pregnancy is a critical peiod in which the systems of organs of a new human body are developing, and any disturbance in the environment in which the fetus grows can lead to developmental disorders that alter the metabolic and physiological functions of the fetus. Thus, maintaining an undisturbed circadian rhythm, including during pregnancy, protects the health of both the mother and the child, reducing the susceptibility to the development of certain postnatal diseases later in life

Циркадный ритм — это эндогенный процесс с периодичностью около 24 часов, который стимулирует ожидание повторяющихся и регулярных событий, происходящих ежедневно, что позволяет регулировать большинство основных физиологических систем человека и животных. Таким образом, исследования показали, что нарушение циркадного ритма и сна является частой причиной ряда патологий у населения в целом, в том числе у беременных женщин и их плода. Целью данной статьи является проведение обзора литературы о взаимосвязи циркадианных ритмов и нарушений сна у беременных и их влиянии на развитие плода, а также будущего развивающегося взрослого человека. Беременность является критическим периодом развития систем и органов нового организма человека, и любое нарушение среды, в которой растет плод, может привести к нарушениям развития, изменяющим метаболические и физиологические функции плода. Таким образом, поддержание ненарушенного циркадного ритма, в том числе во время беременности, защищает здоровье как матери, так и ребенка, снижая предрасположенность к развитию некоторых постнатальных заболеваний в более позднем возрасте.

Cuvinte-cheie
ceas circadian, cronoterapie, perturbare circadiană, sarcina, somn,

circadian clock, circadian disruption, chronotherapy, pregnancy, sleep,

беременность, циркадные часы, циркадные нарушения, хронотерапия, сон