Utilizarea și eficiența cestionarelor, anchetelor, testelor fizice, in practica profesională a kinetoterapeuților și terapeuților manuali – pentru recuperarea fizică a pacientilor care suferă de dureri de spate. Evaluarea procesului de recuperare fizică medicală în dinamică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
135 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-23 18:20
SM ISO690:2012
POTAPENCO, Roman. Utilizarea și eficiența cestionarelor, anchetelor, testelor fizice, in practica profesională a kinetoterapeuților și terapeuților manuali – pentru recuperarea fizică a pacientilor care suferă de dureri de spate. Evaluarea procesului de recuperare fizică medicală în dinamică. In: Journal of physical rehabilitation and sports medicineVolum de rezumate. Vol.1, 30 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 11-14.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Vol.1, 2021
Conferința "„Forum al Recuperarii Fizice Medicale Chișinau”"
Chişinău, Moldova, 30 octombrie 2021

Utilizarea și eficiența cestionarelor, anchetelor, testelor fizice, in practica profesională a kinetoterapeuților și terapeuților manuali – pentru recuperarea fizică a pacientilor care suferă de dureri de spate. Evaluarea procesului de recuperare fizică medicală în dinamică

Use and efficiency of questionnaires, surveys, physical tests, in the professional practice of kinetotherapists and manual therapists – for the physical recovery of patients suffering from pain. Evaluation of the dynamic physical recovery process in dynamics, based on the use of the practic


Pag. 11-14

Potapenco Roman
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2022


Rezumat

Durerile miofasciale sunt unele din cele mai răspîndite plîngeri pe care pacienții le acuza adresîndu – se la medic. Chestionare specifice care ar putea estima starea pacienților sunt foarte puține și slab reflectă starea pacienților. Chestionare specifice destinate anume pentru Terapeuți Manuali și Kinetoterapeuți care se preocupă cu recuperarea fizică a pacienților cu dureri de spate sunt extrem de puține. Incidența durerilor de spate cu sindrom miofascial sunt motivul unor din cele mai dese adresări ale pacienților la specialiștii de profil, dar din motive necunoscute acest fapt este foarte rar menționat în literatura existentă. În așa mod, de la 30% pînă la 85% din populația generală cu dureri musculoscheletale suferă de această condiție. Sindromul de Durere Miofasciala (SDM) de obicei se întîlnește la populația cu vîrsta cuprinsă între 27 și 50 de ani. Diferența de gen în incidența SDM rămâne neclară. Pacienții cu probleme musculoscheletice de lungă durată nu au adesea nicio explicație evidentă a simptomului lor de durere și pot raporta dureri în zone. O concentrare prea restrânsă în procesul de evaluare poate trece cu vederea posibilii factori predispozanți și menținuți. Ar trebui efectuate măsuri bazate pe mai multe funcții și evaluarea deficiențelor pentru a oferi o bază obiectivă pentru a ajuta deciziile în procesul de diagnostic și pentru a evalua progresia tratamentului. Cu toate acestea, probele fizice unice, de exemplu, unghiul de mișcare și forța musculară, singure pot să nu fie utile, deoarece nu au sensibilitate, specificitate și capacitate de reacție. Pentru un tratament efectiv cu rezultate clare și evidente, e nevoie de apreciere în dinamică a parametrilor funcționali a pacienților cu SDM, acestă situație întîmpină mai multe obstacole, un nivel scăzut de informație la tema dată în literatura existentă, un grup mic de scalele de evaluare și chestionare existente, care slab reflectă starea reală a pacienților cu SDM. Procesul de diagnosticare pentru pacienții cu dureri de lungă durată este complex și consumă timp. Semnele și simptomele care pot fi legate de raportul pacientului cu probleme musculo-scheletice sunt dificil de evaluat și de cuantificat. Evaluarea pacienților cu durere musculo-scheletică persistentă ar trebui să includă informații fizice, psihosociale și de comportament pentru planificarea tratamentului adecvat și pentru monitorizarea schimbării stării de sănătate. Cu toate acestea, nu există criterii acceptate în mod universal pentru evaluarea pacienților cu durere de lungă durată. Vom pune în discuție utilizarea practică a chestionarelor, anchetelor, testelor fizice binecunoscute, precum și Chestionarul ” Potapenco Roman Questionaire” (P.R.Q.) ® este creat și utilizat anume pentru aprecierea și evidențierea dinamicii, a pacienților care suferă de dureri de spate, inclusiv cu Sindrom de Durere Miofascială, Sindromul de deficienţă posturală (SDP).Vom analiza detaliat, cazuri din practică pe baza Chestionarul ” Potapenco Roman Questionaire” (P.R.Q.) ®, care a fost înregistrat cu succes la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, pentru care, lui Potapenco Roman, i – a fost înmînat «Certificatul de Înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe» Seria «O», Nr. 6656 din 28.09.2020. Chestionarul PRQ s-a dovedit a fi util pentru utilizare clinică la pacienţii care sunt afectați de durerile de spate în formă cronică sau acută şi care beneficiază de un program de recuperare fizică medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Folosirea chestionarului, pînă la și după tratamentul recuperator, permite specialistului din domeniul reabilitării medicale, să formeze o conduită recuperatorie mai apropiată față de starea fizică și să efectueze pași în dependență de specificul acuzelor pacientului. Acest chestionar a fost în stare să reflecte evaluarea și modificarea stării fizice în dinamică a pacienţilor după programul de recuperare fizică medicală.

Myofascial pain is one of the most common complaints that patients accuse of seeing a doctor. Specific questionnaires that could estimate the condition of patients are very few and poorly reflect the condition of patients. Specific questionnaires intended specifically for Manual Therapists and Physiotherapists who are concerned with the physical recovery of patients with back pain are extremely few. The incidence of back pain with myofascial syndrome is the reason for some of the most frequent addresses of patients to specialists, but for unknown reasons this fact is very rarely mentioned in the existing literature. Thus, from 30% to 85% of the general population with musculoskeletal pain suffers from this condition. Myofascial Pain Syndrome (MDS) is usually found in the population aged 27 to 50 years. The gender difference in the incidence of SDM remains unclear. Patients with long-term musculoskeletal problems often have no obvious explanation for their pain symptom and may report pain in areas. Too little concentration in the evaluation process can overlook possible predisposing and maintained factors. Measures based on several functions and the assessment of deficiencies should be carried out in order to provide an objective basis to assist decisions in the diagnostic process and to assess the progress of treatment. However, unique physical evidence, for example, the angle of movement and muscle strength alone, may not be useful because they lack sensitivity, specificity and responsiveness. For an effective treatment with clear and obvious results, it is necessary to dynamically assess the functional parameters of patients with MDS, this situation encounters several obstacles, a low level of information on the topic given in the existing literature, a small group of evaluation scales and existing questionnaires, which poorly reflect the actual condition of patients with SDM. The diagnostic process for patients with long-term pain is complex and time consuming. Signs and symptoms that may be related to the relationship of the patient with musculoskeletal problems are difficult to assess and quantify. Assessment of patients with persistent musculoskeletal pain should include physical, psychosocial, and behavioral information to plan appropriate treatment and to monitor changes in health. However, there are no universally accepted criteria for assessing patients with long-term pain. We will discuss the practical use of questionnaires, surveys, wellknown physical tests, also The ”Potapenco Roman Questionnaire” (PRQ) ®, is created and used specifically to assess and highlight the dynamics of patients suffering from back pain, including Syndrome of Myofascial Pain, Postural Deficiency Syndrome (PDS). We will analyze in detail, cases from practice based on the Potapenco Roman Questionnaire (PRQ)®, which was successfully registered with the State Agency for Intellectual Property of the Republic of Moldova, for which Potapenco Roman was handed « Certificate of Registration of Objects of Copyright and Related Rights »Series« O », Nr. 6656 of 28.09.2020. The PRQ questionnaire has been shown to be useful for clinical use in patients who are suffering from chronic or acute back pain and who benefit from a medical physical recovery program through Kinetotherapy and Manual Therapy. The use of the questionnaire, before and after the recovery treatment, allows the specialist in the field of medical rehabilitation, to form a recovery behavior closer to the physical condition and to perform steps depending on the specifics of the patient’s accusations. This questionnaire was able to reflect the assessment and change in the dynamic physical condition of patients after the medical physical recovery program.