Sănătatea reproducerii și factorii de mediu: abordare medical-bioetică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
364 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-18 13:28
SM ISO690:2012
CODREANU, Olga, RUBANOVICI (BOSTAN), Ludmila. Sănătatea reproducerii și factorii de mediu: abordare medical-bioetică. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători, 20 septembrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2018, p. 45. ISBN 978-9975-82-103-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2018
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019

Sănătatea reproducerii și factorii de mediu: abordare medical-bioetică

Health reproduction and environmental factors: medical-bioetic approach


Pag. 45-45

Codreanu Olga, Rubanovici (Bostan) Ludmila
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2021


Rezumat

Prima partea a chestionarului, care vizează aspectul mediului ambiant a relevat faptul că populația conștientizează acțiunea negativă a factorilor de mediu ambiant – 93,3%. Fenomenul s-a observat în special la cei din mediul rural, deși ei consideră că nu locuiesc într-un mediu poluat. Astfel, 26,7% cred că mediul ambiant este cel responsabil de afecțiunile sistemului reproductiv. Principiile bioetice oferă facilități în rezolvarea problemelor de sănătate ale sistemului reproductiv feminin prin elaborarea unei scheme etico-spirituale de orientări ale valorilor umanității, de cultivare a principiilor moral-fundamentale ale existenței, implicit a sănătății umane, cât și prin diminuarea influenței nefavorabile a mediului ambiant asupra sănătății populaționale, promovând un mod sănătos de viață.

The first part of the questionnaire, regarding the environment, revealed that the population is aware of the negative impact of the environmental factors – 93.3%. The phenomenon was especially observed in rural areas, although they believe they do not live in a polluted environment. So, 26.7% believe the environment is responsible for the reproductive system diseases. The bioethical principles offer facilities in solving the health problems of the female reproductive system by elaborating an ethical-spiritual scheme of orientations of the values of humanity, cultivating the moral-fundamental principles of existence, particularly of human health, and by decreasing the unfavorable influence of the environment on population health, as well as promoting a healthy lifestyle.

Cuvinte-cheie
bioetică, mediu ambiant, sistem reproductiv, sănătate, patologie ginecologică,

bioethics, environment, reproductive system, health, gynecological pathology