Noi aspecte privind implementarea biomarkerilor de necroză miocardică în infarctul acut de miocard fără elevarea segmentului ST
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
57 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 23:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-005.8-07-08 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (625)
SM ISO690:2012
IVANOV, Mihaela; DUMANSCHI, Carolina; IVANOV, Victoria; POPOVICI, Mihail. Noi aspecte privind implementarea biomarkerilor de necroză miocardică în infarctul acut de miocard fără elevarea segmentului ST. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 1(65), pp. 140-144. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011

Noi aspecte privind implementarea biomarkerilor de necroză miocardică în infarctul acut de miocard fără elevarea segmentului ST

Новые аспекты внедрения биомаркеров некроза при остром инфаркте без подъёма сегмента ST

New aspects in implementation of cardiac biomarkers in acute myocardial infarction without ST elevation


CZU: 616.12-005.8-07-08
Pag. 140-144

Ivanov Mihaela, Dumanschi Carolina, Ivanov Victoria, Popovici Mihail
 
IMSP Institutul de Cardiologie
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2020


Rezumat

Definiția infarctului miocardic acut (IMA) a suferit multiple schimbări pe parcursul ultimelor decenii datorită avansării tehnologice. Consensul la care s-a ajuns păstrează ca element-cheie biomarkerul cardiac – troponina înalt sensibilă (hscTn). Dacă noțiunea de IMA cu elevarea segmentului ST e bine cunoscută și pe larg implementată în clinică, cu referire la diagnosticului de IMA fără elevarea segmentului ST (NSTEMI) există controverse care necesită clarificate. Pentru o înțelegere mai bună e necesară aprofundarea cunoștințelor în fiziopatologia ce stă în spatele NSTEMI și utilizarea acestora pentru tratarea pacienților nu doar simptomatic, ci și prin înlăturarea cauzei. Prezența unui biomarker ce se apropie de valoarea ideală totuși nu rezolvă toate problemele. Implementarea eficientă în profesarea zilnica e un element la fel de important. Sunt propuse algoritme de utilizare în practica clinică care trec prin schimbări constante spre perfecționare. Astfel, ultimele tendințe sugerează posibilitatea folosirii hs-cTn în algoritmul 0/1h pentru pacienții suspecți cu IMA. Pe lângă posibilitatea diagnostică înaltă și triaj, algoritmul contribuie la eficientizarea managementului pacienților care s-au adresat la secția de internare prin micșorarea timpului respectiv și a costurilor. Cu toate că există și alți biomarkeri cardiaci care aduc valoare diagnostică suplimentară, hs-cTn la ora actuală rămâne standardul de aur în diagnosticul IMA.

Определение острого инфаркта миокарда (ОИМ) благодаря технологическому прогрессу прошло через множество изменений за последние десятилетия, а у достигнутого консенсуса, ключевым элементом является биомаркер сердца - высокочувствительным тропонином (hs-cTn). Если понятие ОИМ с подъемом сегмента ST, хорошо известно и свободно применяется в клинике, существуют противоречия, связанные с диагнозом ОИМ без подъема сегмента ST (ОИМб ST), которые необходимо уточнить. Для лучшего понимания необходимо углубить знания в области патофизиологии, лежащие в основе ОИМб ST, и использовать их для лечения пациентов не только симптоматически, но и путем устранения причины. Однако обладание биомаркера, который стремится к идеалу, не решает всех проблем. Эффективное внедрение в повседневную практику является не менее важным элементом. Разные алгоритмы для клиники, которые постоянно улучшаются предложены для использования, поэтому последние тенденции предполагают возможность применить hs-cTn в алгоритме 0/1 для пациентов с ОИМ. В дополнение к высокой диагностической возможности и сортировке алгоритм способствует эффективности руководство пациентов, обращающихся в стационар, за счет сокращения соответствующего времени и затрат. Хотя существуют и другие биомаркеры сердца, которые приносят дополнительную диагностическую ценность, пока hs-cTn остается золотым стандартом в диагностике ОИМ.

New aspects in implementation of Cardiac biomarkers in acute myocardial infarction without ST elevation The definition of acute myocardial infarction (AMI) has undergone multiple changes over the past decades due to technological advancement, but the reached consensus is keeping as a key element, the cardiac biomarker - highly sensitive troponin (hs-cTn). If the notion of AMI with ST elevation (STEMI) is well known and easily implemented in the clinical practice, there are controversies surrounding the diagnosis of AMI without ST-segment elevation (NSTEMI) that need to be clarified. It is necessary to deepen the knowledge in the pathophysiology behind NSTEMI, for a better understanding and use it in the treatment, removing the cause besides the symptoms. Possessing a biomarker that aspires to be ideal, however, does not solve all the problems. Effective implementation in daily practice is an equally important element. Algorithms for use are proposed, and are undergoing constant changes for improvement, so the latest trends suggest the possibility of using hs-cTn in the 0/1 algorithm for patients with AMI. In addition to the high diagnostic possibility and triage, the algorithm contributes to the efficiency of the management of the patients addressed to the admitting department by reducing the respective time and costs. Although there are other cardiac biomarkers, which bring additional diagnostic value, for now, hs-cTn, remains the gold standard in the diagnosis of AMI.

Cuvinte-cheie
infarctul miocardic acut, NTEMI, troponina înalt sensibilă, algoritm 0/1h,

острый инфаркт миокарда, высокочувствительный тропонин,

acute myocardial infarction, highly sensitive troponin