Relaţia dintre afectarea prin carie dentară şi particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
96 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-11 11:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-002-084-036-053.2 (2)
Stomatology. Oral cavity. Mouth. Diseases of the mouth and teeth (439)
SM ISO690:2012
SPINEI, Aurelia, BĂLTEANU, Olga, PLAMADEALA, Svetlana, HRISTEA, Elena, SPINEI, Iurie, TAGADIUC, Olga. Relaţia dintre afectarea prin carie dentară şi particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 67-83. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Relaţia dintre afectarea prin carie dentară şi particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală

Relationship between dental caries and phosphocalcic metabolism in children with severe central nervous system diseases caused by perinatal hypoxia

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.09
CZU: 616.314-002-084-036-053.2

Pag. 67-83

Spinei Aurelia, Bălteanu Olga, Plamadeala Svetlana, Hristea Elena, Spinei Iurie, Tagadiuc Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Scopul prezentei lucrări a fost studierea relaţiei dintre afectarea prin carie dentară şi markerii metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central (SNC) provocate de hipoxia perinatală. Materiale şi metode. Pentru a evidenţia impactul dereglărilor de metabolism asupra susceptibilităţii la carie dentară a copiilor cu maladii severe a SNC au fost studiaţi markerii biochimici ai proceselor redox, metabolismului osos şi fosfocalcic în serul sangvin şi fluidul oral (FO). Rezultate. Studiul a depistat tulburarea cronică a proceselor redox, metabolismului fosfocalcic la nivel de macroorganism şi local care influenţează semnificativ gradul de afectare prin carie dentară a copiilor cu patologie severă a SNC confirmate prin: majorarea nivelului lactatului şi activităţii LDH; activitatea redusă a fosfatazei alcaline termolabile (FATL) în serul sangvin şi în FO, precum şi creşterea statistic semnificativă a activităţii fosfatazei acide tartratrezistente (FATR) în serul sangvin; scăderea statistic semnificativă, sub limitele normei, a nivelului Ca, Mg şi vitaminei D3 în serul sangvin precum şi reducerea semnificativă a raportului Ca/Pi în FO. Concluzii: Depistarea la copiii cu maladiile SNC provocate de hipoxie perinatală a unor factori importanţi de risc carios şi indicatori ai evoluţiei agresive a CD precum creşterea concentraţiei produselor glicolizei anaerobe şi dereglarea metabolismului fosfocalcic, impune aprofundarea studiilor interdisciplinare şi abordarea complexă în planificarea măsurilor cariopreventive, elaborate de echipe polivalente de medici specialişti.

The purpose of this paper was to study the relationship between dental caries damage and markers of phosphocalcic metabolism in children with severe diseases of the central nervous system (CNS) caused by perinatal hypoxia. To highlight the impact of metabolic disorders on the susceptibility to dental caries of children with severe CNS disease, were studied the biochemical markers of redox processes, bone and phosphocalcic metabolism in blood serum and oral fluid (OF). The study found a chronic disorder of redox processes, phosphocalcic metabolism at the macro and local level that significantly influences the degree of dental caries of children with severe CNS pathology confirms by: increased lactate level and lactate dehydrogenase (LDH) activity; reduced thermolabile alkaline phosphatase (TLAP) activity in the blood serum and OF, as well as a statistically significant increase in tartrate–resistant acid phosphatase (TRAP) activity in the blood serum as the statistically significant decrease, below the norm, of the level of Ca, Mg and vitamin D3 in the blood serum as well as the significant reduction of the Ca/Pi ratio in OF. Conclusions: the detection in children with CNS diseases caused by perinatal hypoxia of important caries risk factors and indicators of aggressive evolution of DC such as increased concentration of anaerobic glycolysis products and disorders of phosphocalcic metabolism, requires the deepening of interdisciplinary studies and the complex approach in the planning of preventive measures, developed by multipurpose teams of specialists.

Cuvinte-cheie
carie dentară, risc carios, prevenţia cariei dentare,

dental caries, caries risk, prevention of dental caries