Aprecierea satisfacţiei pacienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice conform chestionarului PSQ-III: studiu transversal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
133 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 18:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-021.3-07-08 (1)
Patologie. Medicină clinică (3574)
SM ISO690:2012
LOGHIN-OPREA, Natalia. Aprecierea satisfacţiei pacienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice conform chestionarului PSQ-III: studiu transversal. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2019, nr. 1(18), pp. 32-38. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(18) / 2019 / ISSN 2345-1467

Aprecierea satisfacţiei pacienţilor cu miopatii inflamatorii idiopatice conform chestionarului PSQ-III: studiu transversal

Satisfaction assessment of patient with idiopathic inflammatory myopathies according to the PSQ-III questionnaire: cross-sectional study


CZU: 616-021.3-07-08
Pag. 32-38

Loghin-Oprea Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 30 august 2019


Rezumat

Introducere. Miopatiile inflamatorii idiopatice (MII), reprezintă un grup eterogen de maladii autoimune rare, caracterizate prin slăbiciune musculară proximală, simetrică, lent-progresivă și fatigabilitate. Dat fiind faptul că miopatiile inflamatorii idiopatice sunt boli cronice cu implicare multiorganică, ce rezultă în numeroase consecințe și la care se asociază comorbidități, acești pacienți necesită o atenție sporită din partea medicilor ca timp și resurse medicale. Satisfacția pacienților este o noțiune complexă, fiind determinată de multiple variabile așa ca organizarea serviciilor de sănătate, dotarea tehnică a instituțiilor medicale dar, nu în ultimul rând, de abilitățile de comunicare, respect, explicații și informații clare, care sunt mai esențiale decât competențele tehnice ale personalului medical. Percepțiile pacienților, la rândul lor, sunt influențate de statutul socio-cultural, convingerile lor, atitudinile și nivelul lor de înțelegere. Material şi metode. A fost efectuat un studiu transversal, în cadrul Departamentului de medicină internă, Disciplina medicină internă-semiologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu’’ din Republica Moldova, la baza clinică a Institutului de Cardiologie, în perioada mai 2016 - septembrie 2018. În cadrul studiului, au fost incluși 67 de pacienţi cu MII, conform criteriilor de clasificare ACR/ EULAR 2017. Ulterior, pacienții cercetați au fost divizați în 2 loturi, în funcție de durata bolii: lotul <2 ani și lotul ≥2 ani. Gradul satisfacției pacienților faţă de serviciile medicale acordate a fost determinat prin utilizarea chestionarului Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ-III), varianta III. Rezultate. Vârsta medie la momentul cercetării a constituit 53,1±12,5 ani, cu o durată medie a bolii de 99,1±72,6 luni. În lotul de studiu au predominat femeile, cu un raport femei:bărbați de 3,2:1. Nivelul educațional superior a prevalat atât în lotul <2 ani, cât și lotul ≥2 ani. Angajarea în câmpul muncii constatată la pacienții din lotul <2 ani a fost cu precădere prin angajare cu normă întreagă și persoane pensionate în baza atingerii vârstei de pensionare, versus în lotul ≥2 ani – persoane pensionate în baza atingerii vârstei de pensionare. La aplicarea chestionarului PSQ-III, a fost determinat un nivel al satisfacției redus față de media populației generale pe parcursul tuturor domeniilor, în ambele loturi. De asemenea, nu s-au identificat diferențe statistic semnificative între rezultatele pe domenii ale celor 2 loturi. Concluzii. Nivelul de satisfacție al pacienților cu miopatii inflamatorii idiopatice este redus, cele mai mici scoruri au fost pe domeniul de aspecte financiare, vizavi de scoruri mai mari la domeniul comunicare. Gradul de satisfacție pare sa nu fie influențat de durata bolii.

Introduction. Idiopathic inflammatory myopathies (IIM) represent a heterogeneous group of rare autoimmune diseases characterized by proximal, symmetrical, slow-progressive muscle weakness and fatigue. Given that idiopathic inflammatory myopathies are chronic diseases with multi-organic involvement that result in many consequences and associated with comorbidities, these patients require increased attention from physicians as time and medical resources. Patient satisfaction is a complex notion that is determined by multiple variables such as the organization of health services, the technical endowment of medical institutions, but not least the clear communication skills, respect, explanations and information that are more essential and also technical skills of the medical staff. Patient perceptions are influenced by their socio-cultural status, beliefs, attitudes and level of understanding. Material and methods. A cross-sectional study was conducted in the Department of internal medicine, Department of internal medicine and semiology of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, at the clinical base of the Institute of Cardiology, between May 2016 and September 2018. There were 67 patients with MII included in the study according to the ACR/ EULAR 2017 classification criteria. Subsequently, the investigated patients were divided into two groups depending on the duration of the disease, lot <2 years and lot ≥2 years. Patient satisfaction with medical services was determined using the Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ III) version III. Results. The mean age at the time of the study was 53.1±12.5 years, mean disease duration was 99.1±72.6 months. Women prevailed in the study group with a 3.2:1 female: male ratio. The higher education level prevailed in both groups. The employment rate found among patients in the group <2 year was mainly by full-time employment and retired people versus in the group ≥2 years – retired people due to retirement age. Obtained scores at the application of PSQ-III questionnaire were lower than those of general population across all domains in both groups. Also, no statistically significant differences were found between the field results of the two lots. Conclusions. The level of satisfaction determined in patients with idiopathic inflammatory myopathies was reduced, the lowest scores were in the financial aspects subscale and highest in the communication domain. The degree of satisfaction does not seem to be influenced by the duration of the disease.

Cuvinte-cheie
miopatii inflamatorii idiopatice, satisfacția pacienților, PSQ-III,

idiopathic inflammatory myopathies, patient satisfaction, PSQ-III