Структура ограничительной административно-правовой нормы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
115 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-24 15:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35.078.1 (3)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1375)
SM ISO690:2012
ЧЕРНАЯ, Виктория. Структура ограничительной административно-правовой нормы. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), pp. 54-58. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8(320) / 2018 / ISSN 1810-309X

Структура ограничительной административно-правовой нормы

Structure of a limiting administrative-legal norm


CZU: 35.078.1
Pag. 54-58

Черная Виктория
 
Национальная академия внутренних дел Украины
 
Disponibil în IBN: 28 august 2018


Rezumat

Ограничения как внешнее выражение установленных границ поведения субъекта может находить свое место в различных структурных элементах административно-правовой нормы: гипотезе, диспозиции, санкции. Аргументировано, что разное место административно-правового ограничения в структуре элемента нормы говорит о виде и объеме возникновения у субъекта, к которому оно применяется правообмежувальних обязанностей и уровень строгости применения, к нему негативных мер принуждения. в юридической литературе правовые ограничения связывают с сужением разрешений и прав, установлением запретов и дополнительных позитивных обязательств, поскольку юридическая обязанность - это необходимость направления поведения субъекта в правильную плоскость, а в случае несоблюдения принципов необходимого поведения применяются меры ответственности

Restrictions as an external expression of the established boundaries of the behavior of the subject can find its place in the various structural elements of the administrative-legal norm. Moreover, different place of administrative-legal restriction in the structure of the element of the norm speaks about the form and extent of occurrence in the subject to which it applies the limiting duties and the level of severity of the application of negative measures of coercion. In legal literature, legal restrictions are related to the narrowing of permissions and rights, the establishment of prohibitions and additional positive obligations, since the legal obligation is the need to direct the behavior of the subject to the right plane, and in the case of non-observance of the principles of the necessary behavior, measures of responsibility are applied

Restricțiile ca expresie externă a limitelor stabilite ale comportamentului subiectului își pot găsi locul în diversele elemente structurale ale normei administrativ-juridice. Mai mult, un loc diferit de restricționare administrativ-legală în structura elementului normei se referă la forma și amploarea apariției în subiectul la care se aplică îndatoririle limitative și gradul de gravitate a aplicării măsurilor negative de coerciție. În literatura juridică, restricțiile legale se referă la restrângerea permiselor și drepturilor, stabilirea de interdicții și obligații pozitive suplimentare, deoarece obligația legală este necesitatea de a direcționa comportamentul subiectului la planul drept, iar în cazul necondiționării - respectarea principiilor comportamentului necesar, măsuri de responsabilitate.  

Cuvinte-cheie
ограничения, периодизация,

правовые ограничения, административно- правовые ограничения, запрет.