Uretrotomie internă optică laser: prima experiență
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
662 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-02 21:49
SM ISO690:2012
PLEŞACOV, Alexei; VLADANOV, Ion; JOSAN, Andrei. Uretrotomie internă optică laser: prima experiență. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2017, p. 111. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2017
Conferința "2017 - Anul „Nicolae Testemițanu”"
Chișinău, Moldova, 21 iunie 2017

Uretrotomie internă optică laser: prima experiență

Direct visual laser urethrotomy. first experience


Pag. 111-111

Pleşacov Alexei, Vladanov Ion, Josan Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2018


Rezumat

Introducere. Una din problemele actuale ale urologiei contemporane este tratamentul stricturilor uretrale. Incidenţa cărora este circa 6% din maladiile sistemului urogenital. Scopul lucrării. Evaluarea implimentării uretrotomiei interne optice laser in tratamentul stricturilor de uretră de diversă etiologie. Material şi metode. În perioada aprilie 2016 – aprilie 2017, în cadrul Clinicii Urologie şi Nefrologie Chirurgicală SCR a fost implementată uretrotomie internă optică laser. Intervenţiei au fost supuși 13 pacienţi. Vârsta medie a constituit 52,3 ani. Diagnosticul a fost confirmat prin uretrografie și uroflowmetrie.Volumul urinei reziduale mediu a constituit 97ml.A fost utilizat Thulium laser 15W. Rezultate. Intervenția chirurgicală a fost suportată bine de toti pacienţi. Durata medie a intervenției a constituit 18 minute. Lipsa hemoragiilor intraoperatorii a asigurat o vizibilitate intraoperatorie bună. Durata medie de spitalizare a fost 3,4 zile. În perioada postoperatorie, sonda uretrală a fost extrasă la a 7-a zi. După extragerea sondei, micția s-a restabilit la toți pacienți. Eficiența a fost apreciată prin valori medii obținute: Qmax preoperator – 7,5ml/s; Qmax postoperator – 20,2ml/s; IPSS preoperator – 19,3; IPSS postoperator – 5,3. Complicaţiile postoperatorii precoce în grupul studiat nu au fost depistate. Concluzii. Rezultatele precoce au demonstrat că implementarea uretrotomiei interne optice laser este o alternativă eficientă, care permite utilizarea ei în practica cotidiană. Eficiența ei în perioada postoperatorie imediată este similară metodelor endourologice clasice, dar necesită evaluarea ei ulterioară. 

Introduction. One of the current problems of contemporary urology is the treatment of urethral strictures. Its incidence is about 6% of the urogenital system diseases. Objective of the study. Evaluation of the implementation of direct visual laser urethrotomy in the treatment of urethral strictures of various etiology. Material and methods. Between April 2016 and April 2017, the direct visual laser urethrotomy was implemented at the Department of Urology and Surgical Nephrology RCH. The intervention was performed on 13 patients. The average age was 52.3 years old. The diagnosis was confirmed by urethrography and uroflowmetry. The average volume of residual urine in the medium was 97 ml. Thulium laser 15W was used. Results. The surgery was well supported by all patients. The mean duration of the intervention lasted 18 minutes. The lack of intraoperative hemorrhages provided good intraoperative visibility. The average length of hospitalization was 3.4 days. In the postoperative period, the urethral probe was extracted at the 7th day. After withdrawal of the probe satisfying micturition was restored in all of the pacients. Efficacy was appreciated by averaged values: Qmax preoperatively – 7.5 ml/s; postoperative Qmax – 20.2 ml/s; preoperative IPSS – 19.3; Postoperative IPSS – 5.3. Early postoperative complications in the study group were not detected. Conclusions. Early results have shown that the implementation of direct visual laser urethrotomy is an effective alternative that allows its use in everyday practice. Its effectiveness in the immediate postoperative period is similar to classical endourological methods and requires further evaluation.

Cuvinte-cheie
laser,

uretrotomie