Emigrarea studenților mediciniști – pericol real pentru viitorul sistemului de sănătate din Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
274 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-09 16:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[614.2+314.74-057.87](478) (1)
SM ISO690:2012
MARGINE, Leonid; GREJDIANU, Tudor; SPÎNU, Dorin. Emigrarea studenților mediciniști – pericol real pentru viitorul sistemului de sănătate din Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 104-108. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Emigrarea studenților mediciniști – pericol real pentru viitorul sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Emigration of medical students – a real threat to the future of the health care system in Republic of Moldova

Эмиграция студентов медиков - реальная угроза для будущего системы здравоохранения в Республики Молдова


CZU: [614.2+314.74-057.87](478)
Pag. 104-108

Margine Leonid, Grejdianu Tudor, Spînu Dorin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Introducere. „Criza resurselor umane” în sectorul medical este descrisă ca fi ind una dintre cele mai stringente probleme în domeniul ocrotirii sănătății la moment. În acest context capătă amploare migrația internațională a medicilor, din țările în curs de dezvoltare spre țările dezvoltate. Și în Republica Moldova există o insufi ciență de medici. Am studiat atitudinea studenților și absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu” față de emigrație. Scopul lucrării. Evaluarea atitudinii mediciniștilor studenți și absolvenți față de începerea carierei de medic în Republica Moldova și față de emigrare. Material și metode. Studiu mixt, longitudinal și transversal. Au fost studiate datele de la Centrul de Calcul al USMF referitor la admiterea la rezidențiat pe anii 2012-2017. De asemenea au fost chestionați studenții anilor I, III și VI ai USMF „Nicolae Testemițanu”. Rezultate. Rata de continuare a studiilor la rezidențiat este în scădere, în 2017 doar 2 din 3 absolvenți alegând să-și continue studiile în RM. În rândurile studenților ratele celor ce doresc să emigreze este destul de mare, circa 75% intenționând să plece peste hotare. Concluzii: Este necesar de a identifica factorii determinanți ce țin de decizia mediciniștilor studenți și absolvenți de a emigra sau a rămâne și a implementa urgent măsuri de retenție în dependență de acești factori.  

Introduction. The „human resources crisis” is described as being one of the most important problems in the health care sector of our time. At the same time, the international migration of doctors is increasing, from the developing countries toward the developed ones. There is a shortage of doctors in the Republic of Moldova as well. We studied the attitude of SMPhU students and graduates to emigration. Objective of the study. To evaluate the attitude of medical students and graduates to the perspective of starting their medical career at home and to emigration. Material and methods. Mixt study, longitudinal and cross-sectional. We analyzed the data from the Computing Center of the SMPhU regarding the admission results to residency during 2012-2017. We also surveyed the students of SMPhU from years I, III and VI. Results. The rate of those who continue their studies in RM is decreasing, in 2017 only 2 out of 3 SMPhU graduates chose to continue their studies in RM. Among medical students, the rate of those who want to emigrate are high, 75% willing to emigrate. Conclusions: It is necessary to identify the determinant factors that inf uence students or graduates idea of emigrating or continuing home and to implement urgently retention measures based on these factors. Key words: emigration, rezidents, students.

Введение. „Кризис кадров” в системах здравоохранения одна из важнейших проблем современность. Характерна миграция врачей из развивающихся стран в развитых странах. И в Республике Молдова существует дефицит медицинского персонала. Мы изучили отношение к эмиграции у студентов и выпускников ГУМФ „Николае Тестемицану”. Цель исследования. Оценка отношения студентов и выпускников медиков к началу медицинской деятельность в Республике Молдова или за её границами. Материалы и методы. Комбинированное исследование на общей и выборочной совокупность. Были изучены данные из Вычислительного Центра ГУМФ о приёме в резидентуру на 2012-2017 годы. Также были допрошены студенты 1-го, 3-го и 6-го курсов ГУМФ „Николае Тестемицану”. Результаты. Прогрессивно падает уровень желающих продолжать учёбу в резидентуру в Республике Молдова. Так, в 2017 году только 2 из 3 выпускников выбрали этот путь. Среди студентов уровень желающих эмигрировать довольно высокий и составляет 75%. Заключения: Необходимо выделить определяющих факторов эмиграции среди студентов и выпускников медиков и разрабатывать механизмы их внедрения в национальную систему здравоохранения

Cuvinte-cheie
emigrare, rezidenți, studenți.