Financial stability management in the Republic of Moldova: achievements and perspectives
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
180 12
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-23 15:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.23:336.1(478) (2)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (219)
Finanțe publice. Finanțele statului în general (139)
SM ISO690:2012
PERCIUN, Rodica; DIACONAŞU, Delia-Elena; IACOBUȚĂ, Andreea-Oana. Financial stability management in the Republic of Moldova: achievements and perspectives. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 4, pp. 20-28. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2017 / ISSN 1857-4130

Financial stability management in the Republic of Moldova: achievements and perspectives

Managementul stabilității financiare în Republica Moldova: realizări și perspective

Управление финансовой стабильностью в Республике Молдова: результаты и перспективы


CZU: 338.23:336.1(478)
JEL: E5, E58, G01, G28.
Pag. 20-28

Perciun Rodica1, Diaconaşu Delia-Elena2, Iacobuță Andreea-Oana2
 
1 National Institute for Economic Research,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2018


Rezumat

The article represents a research of the main shortcomings in the institutional and regulatory framework related to financial stability as well as the actions taken by the national authorities competent for their liquidation. The research reflected in the article is current due to the events of the autumn of 2014, which subsequently resulted in the liquidation of three commercial banks and a macroeconomic instability that still persists. These phenomena have once again demonstrated that financial stability needs to be ensured and monitored by concrete authorities and with a high degree of independence, responsibility and accountability. The purpose of this paper is to highlight the shortcomings in this field as well as the actions taken by the national authorities to overcome them. The scientific methods used are: system approach, analysis and synthesis, induction and deduction, logical analysis, critical analysis of materials, etc. The main results achieved following the investigations resulted in the analysis of the institutional and normative framework related to the financial stability in the Republic of Moldova in order to liquidate their deficiencies.

Articolul reprezintă rezultatele cercetării a cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţii financiare, precum și a acțiunilor întreprinse de autoritățile naționale abilitate pentru lichidarea deficienților acestora. Actualitatea studiului este argumentată prin faptul că urmările evenimentelor din toamna anului 2014, care s-au soldat ulterior cu lichidarea a trei bănci comerciale și cu o instabilitate macroeconomică, mai persistă și în prezent. Aceste fenomene au demonstrat încă o dată că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată și monitorizată de către autorități concrete și care să aibă un grad mare de independență, răspundere și responsabilitate. Scopul acestei cercetări este de a identifica neajunsurile prezente în managementul stabilității financiare, precum și analiza acțiunilor întreprinse în domeniul dat de către autoritățile naționale. Metodele ştiinţifice utilizate sunt: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, analiza logică, analiza critică a materialelor etc. Principalele rezultate obținute în urma investigațiilor se referă la analiza cadrului instituţional și normativ aferent stabilităţii financiare în Republica Moldova în vederea lichidării deficienților acestora.

Статья представляет результаты исследования институциональной и нормативной базы, связанной с финансовой стабильностью, а также действий, предпринятых национальными органами для их устранения. Тема исследования представляет актуальность ввиду событий осени 2014 года, которые привели впоследствии к ликвидации трех коммерческих банков и макроэкономической нестабильности, сохраняющейся по настоящее время. Эти явления еще раз продемонстрировали, что финансовая стабильность должна обеспечиваться и контролироваться конкретными независимыми учреждениями с высокой степенью ответственности. Цель исследования − выявление недостатков в управлении финансовой стабильностью, а также анализ мер, предпринятых  национальными органами в данной области. Использованные научные методы: системный подход, анализ и синтез, индукция и дедукция, логический анализ, критический анализ материалов и т.д. Основные результаты работы относятся к анализу институциональной и нормативной базы, связанной с финансовой стабильностью в Республике Молдова с целью ликвидации их недостатков.

Cuvinte-cheie
financial stability, Macroprudential policy,

central bank pillars, crisis.