Quantitative indicators  of the securitization of assets
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-17 11:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.766 (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (718)
SM ISO690:2012
VOSTRICOV, Denis. Quantitative indicators  of the securitization of assets. In: Economie şi Sociologie, 2017, nr. 3, pp. 69-74. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 3 / 2017 / ISSN 1857-4130

Quantitative indicators  of the securitization of assets

Indicatori cantitativi de securitizare a activelor

Количественные показатели секьюритизации активов

CZU: 336.766
JEL: G23.

Pag. 69-74

Vostricov Denis
 
Academy of Economic Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2018


Rezumat

Securitization is instrumental in return on capital increment through the withdrawal from the balance of lending activities being accompanied by off-balance incomes flow from fees, which are less capital-intensive. The purpose of this paper is to analyze the quantitative indicators characterizing the securitization of assets. For drafting this article, the method of analysis, synthesis method, logic and dialectic method, normative method, the study of statistical sampling and time series of expert evaluations (Standard and Poor’s), personal observations, and monographic studies have been used. The main difference between the securitization of assets from traditional ways of financing is related to the achievement of a plenty of secondary goals in attracting financial resources, which can play a significant role in choosing to favour the securitization of assets or other types of financing. In particular, it gives a possibility to write off the assets from the balance sheet along with the relevant obligations under the securities, to expand the range of potential investors accompanied by the reducing of credit risk, interest rate and liquidity risk, as well as to improve the management quality of assets, liabilities and risks. All of these secondary effects are achieved by the isolation of selected assets from the total credit risk of the enterprise, raising its funds, which forms the pivotal actuality and significance of asset securitization. The article contains demonstrations of quantitative and qualitative indicators characterizing the securitization of assets.

Securitizarea are un rol esențial în creșterea rentabilității capitalului prin retragerea din bilanț a activităților de creditare, fiind însoțită de obținerea veniturilor din afara bilanțului din comisioane, care sunt mai puțin intensive din punctul de vedere al capitalului. Scopul acestui studiu constă în analiza indicatorilor cantitativi care caracterizează securitizarea activelor. Pentru perfectarea acestui articol au fost folosite metoda analizei, sintezei, metoda logică și dialectică, normativă, studiul seriilor statistice și seriilor de timp a evaluărilor experților (Standard and Poor's), observațiile personale și studiile monografice. Principala diferență dintre securitizarea activelor de celelalte modalități tradiționale de finanțare este legată de atingerea unui număr mare de obiective secundare în atragerea de resurse financiare care pot juca un rol semnificativ la alegerea în favoarea securitizării activelor sau a altor tipuri de finanțare. În special, aceasta oferă posibilitatea de a anula activele din bilanț împreună cu obligațiile relevante prin transformarea acestora în valori mobiliare, de a extinde gama potențialilor investitori, însoțită de reducerea riscului de credit, de rată a dobânzii și a riscului de lichiditate, precum și de a îmbunătăți calitatea managementului activelor, pasivelor și riscurilor. Toate aceste efecte secundare sunt atinse prin izolarea activelor selectate de la riscul total de credit al întreprinderii, majorarea fondurilor sale, care reprezintă actualitatea și importanța cheie a securitizării activelor. Articolul conține demonstrări ale indicatorilor cantitativi și calitativi care caracterizează securitizarea activelor.

Секьюритизация играет существенную роль в увеличении возврата капитала за счет выхода за баланс кредитной деятельности, сопровождающегося получением внебалансовых доходов от сборов, что является менее капиталоемким. Целью настоящей статьи является анализ количественных показателей, характеризующих секьюритизацию активов. Для подготовки данной статьи были использованы: метод анализа, синтеза, логический и диалектический метод, нормативный метод, изучение статистической выборки и временных рядов экспертных оценок (Standard and Poor's), личные наблюдения и монографические исследования. Основное различие между секьюритизацией активов от традиционных способов финансирования связано с достижением множества вторичных целей в привлечении финансовых ресурсов,   которые могут играть значительную роль при выборе в пользу секьюритизации активов или других видов финансирования. В частности, она дает возможность списывать активы с баланса вместе с соответствующими обязательствами под ценные бумаги, расширять круг потенциальных инвесторов, сопровождающийся снижением кредитного риска, риска процентной ставки и риска ликвидности, а также разрешений для улучшения качества управления активами, пассивами и рисками. Все эти вторичные эффекты достигаются за счет выделения выбранных активов из общего кредитного риска предприятия, увеличения его средств, что составляет основную актуальность и значимость, а также секьюритизацию активов. В статье представлены демонстрации количественных и качественных показателей, характеризующих секьюритизацию активов

Cuvinte-cheie
Securitization, structured finance, quantitative indicators,

assets securitization, collateralized debt instruments, pool of assets, securities.