Bronșiectazii, tuberculoză și Aspergillus: dificultăți și perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-21 12:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.828-02:616.24-002.5 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (442)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Oxana; VOLOȘCIUC, Irina; RUSU, Doina; SCUTARU, Eugenia; BOTNARU, Victor. Bronșiectazii, tuberculoză și Aspergillus: dificultăți și perspective. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 40-47. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Bronșiectazii, tuberculoză și Aspergillus: dificultăți și perspective

Bronchiectasis, tuberculosis and Aspergillus: difficulties and expectations

Бронхоэктазы, туберкулез и Aspergillus: затруднения и перспективы


CZU: 616.24-002.828-02:616.24-002.5
Pag. 40-47

Munteanu Oxana, Voloșciuc Irina, Rusu Doina, Scutaru Eugenia, Botnaru Victor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Pacienții cu bronșiectazii non-fi broză chistică asociază frecvent un risc sporit de colonizare a căilor aeriene de către bacterii patogene și alte microorganisme, inclusiv și fungi fi lamentoși. Aspergiloza pulmonară cronică (APC) a fost recunoscută recent ca și una dintre maladiile cu o povară semnifi cativă la nivel mondial prin evaluarea incidenței acesteea. Este asociată cu o mortalitate și morbiditate importantă, fără a avea strategii de management bine structurate. APC aproape întotdeauna afectează pacienți cu anumite patologii pulmonare cronice subiacente ce au condus la apariția bronșiectaziilor, a unor cavități sau bule. La nivel mondial, cel mai frecvent factor predispozant pentru APC este tuberculoza pulmonară tratată anterior. Considerând un subiect actual și pentru Republica Moldova prin incidența mare a tuberculozei, prezentăm două cazuri clinice care vin să ilustreze atât difi cultățile de conlucrare cu unii pacienți diagnosticați cu tuberculoză, dar și subestimarea riscului de asociere a infecției fungice la un pacient cu sechele importante (bronșiectazii, cavități) în lipsa unor protocoale locale ce ar facilita diagnosticarea și tratamentul pacienților cu APC

In patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis, the airway is usually colonized by bacterial pathogens and other microorganisms, including filamentous fungi. Chronic pulmonary aspergillosis (CPA) has recently been recognised as a significant global health burden disease according its incidence. It is associated with significant morbidity and mortality and the optimal management strategy is not well-defined. CPA affects patients with an underlying chronic lung condition that results in the formation of bronchiectasis, an air-filled cavity or bulla. Worldwide, by far the most common predisposing factor for CPA is previously treated TB. Considering the fact that tuberculosis is still a hot topic for Republic of Moldova, we present two clinical cases that illustrate both the difficulties of working with some patients diagnosed with tuberculosis and the underestimation of the risk of superimposed fungal infections in a patient with significant sequelae (bronchiectasis, cavities) in the absence of local protocols that would facilitate the diagnosis and treatment of patients with CPA. 

У пациентов с бронхоэктазами повышен риск колонизации дыхательных путей патогенными бактериями и другими микроорганизмами, в том числе грибами. Учитывая показатели заболеваемости, хронический аспергиллез легких (ХАЛ) был недавно признан одним из заболеваний со значительным глобальным бременем. Увеличение заболеваемости и смертности от аспергиллеза происходит на фоне отсутсвия четких стратегий диагностики и лечения. ХАЛ почти всегда развивается у пациентов с некоторыми хроническими заболеваниями легких, обусловившими появление бронхоэктазов, полостей либо эмфизематозных булл. Во всем мире, туберкулез легких является наиболее распространенным фактором, предрасполагающим к ХАЛ. Учитывая высокий уровень заболеваемости туберкулезом в Молдове, представляем два клинических случая, которые иллюстрируют трудности ведения некоторых пациентов с туберкулезом, а также недооценку риска присоединения грибковой инфекции у пациентов с серьезными остаточными изменениями (бронхоэктазы, полости) в условиях отсутствия клинических рекомендации по диагностике и лечению пациентов с ХАЛ

Cuvinte-cheie
Bronşiectazii, tuberculoza,

aspergiloză