Alegerea tratamentului antibacterian în dependenţă de forma clinică ale artritei reactive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
242 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 22:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.72-002-071-085 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (222)
SM ISO690:2012
GROPPA, Liliana; CHIŞLARI, Nineta; RUSSU, Eugen; ROTARU, Larisa; CAZAC, Victor. Alegerea tratamentului antibacterian în dependenţă de forma clinică ale artritei reactive. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 3(55), pp. 75-82. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011

Alegerea tratamentului antibacterian în dependenţă de forma clinică ale artritei reactive

Selection of antibacterial therapy depending on the clinical form reactive arthritis

Выбор антибактериальной терапии в зависимости от клинической формы реактивного артрита


CZU: 616.72-002-071-085
Pag. 75-82

Groppa Liliana12, Chişlari Nineta1, Russu Eugen1, Rotaru Larisa12, Cazac Victor21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 8 ianuarie 2018


Rezumat

Prezentul studiu a prevăzut cercetarea efi cacităţii doxiciclinei, levofl oxacinei şi claritromicinei printre pacienţii cu diferite forme clinice ale artritei reactive. Ameliorarea sindromului articular în forma urogenitală a fost aproximativ 74% în grupul pacienţilor cu doxiciclină, la 61% pacienţi cu claritromicină, şi la 61% pacienţi cu levofl oxacină. În forma mixtă, un efect pozitiv semnifi cativ a fost realizat în toate grupurile de pacienţi, însă efi cacitatea doxiciclinei versus levofl oxacinei şi claritromicinei a fost mai înaltă, astfel doxiciclina fi ind de preferinţă. La pacienţii cu forma urogenitală a bolii, fără semne de enterită, efi cacitatea tratamentului cu claritromicină şi doxiciclină nu diferă în mod semnifi cativ, astfel încât în această formă de artrită reactivă pot fi folosite ambele antibiotice studiate, iar levofl oxacina nu demonstrează efi cacitate comparabilă. În cazul formei enterocolitice utilizarea levofl oxacinei a fost semnifi cativ mai mare şi s-a menţinut timp de 9 luni. Efi cacitatea doxiciclinei şi claritromicinei a fost comparabilă.

The purpose of the study was the comparative study of the effectiveness of doxycycline, levofl oxacin and clarithromycin in different clinical forms of reactive arthritis. The frequency of improvement in urogenital reactive arthritis was similar and amounted to 74% in patients receiving doxycycline in 61% of patients treated with clarithromycin and 61% of patients in the group treated with levofl oxacin. Among patients with mixed form of reactive arthritis showed signifi cant differences between groups in terms of effi ciency. The greatest effect was stable in patients treated with doxycycline, while levofl oxacin and clarithromycin showed transient effi ciency. However, among patients with reactive arthritis intestinal form that received levofl oxacin was found steady improvement was observed within months. The effectiveness of doxycycline and clarithromycin was comparabl.

Было проведено сравнительное исследование эффективности доксициклина, левофлоксацина и кларитромицина при различных клинических формах реактивного артрита. Частота улучшений при урогенитальном реактивном артрите была примерно одинаковой и составила 74% в группе пациентов принимающих доксициклин, у 61% больных получавших кларитромицин и у 61% пациентов из группы с лечением левофлоксацина. Среди пациентов со смешанной формой реактивного артрита были обнаружены значительные различия между группами с точки зрения повышения эффективности. Наибольший стабильный эффект наблюдался в группе пациентов, получавших доксициклин, в то время как левофлоксацин и кларитромицин продемонстрировали переходную эффективность. Однако, среди больных с реактивным артритом энтероколитической формой, которые получили левофлоксацин было найдено стабильное улучшение, которое наблюдалось в течении 9 месяцев. Эффективность доксициклина и кларитромицина была сопоставима.

Cuvinte-cheie
artrita reactivă, tratament antibacterian, forme clinice