Интерпретация культурного слоя раннетрипольского поселения Бернашевка I
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
213 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-29 06:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(477) (16)
Arheologie (553)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1287)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2096)
SM ISO690:2012
BURDO, Natalia. Интерпретация культурного слоя раннетрипольского поселения Бернашевка I. In: Tyragetia. Serie nouă. 2017, nr. 1(26), pp. 35-54. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Интерпретация культурного слоя раннетрипольского поселения Бернашевка I

Interpretarea stratului cultural al aşezării tripoliene timpurii Bernaševka I  

Interpretation of the cultural layer of the early Trypillian site of Bernashevka I


CZU: 902/904(477)
Pag. 35-54

Burdo Natalia
 
Institutul de Arheologie, Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2017


Rezumat

A ş ezarea Bernaševka se a fl ă la sud-est de localitatea eponim ă , pe malul Nistrului. A fost cercetat ă de  c ă tre V.G. Zbenovi č în anii 1969-1975 (1000 m², vestigiile a 7 construc ţ ii)  ş i de c ă tre D.K.  Č ernovol în perioada  2009, 2013-2015 (2000 m², resturile a 9 construc ţ ii  ş i 3 gropi). Astfel, suprafa ţ a total ă excavat ă constituie 3000  m²,  f ind studiate vestigiile construc ţ iilor de diferite tipuri  ş i dimensiuni, gropi, precum  ş i structura stratului cultural. De asemenea, a fost elaborat  ş i planul p ă r ţ ii investigate a a ş ez ă rii. Bernaševka este în prezent cea mai timpurie a ş ezare Tripolie A - Precucuteni II la est de râul Nistru. Analiza tuturor informa ţ iilor disponibile ne ofer ă o imagine diferit ă comparativ cu alte a ş ez ă ri ale culturii tripoliene. Exist ă motive s ă se presupun ă c ă particularitatea stratului de cultur ă , cum ar  fi prezen ţ a unui num ă r foarte  mare de fragmente de vase, oase de animale, multe  fi gurine, poate  fi asociat ă cu anumite ritualuri care erau efectuate în acest loc. Acestea sunt, probabil, legate de ritualurile de p ă r ă sire a a ş ez ă rii. Ritualurile au inclus nu numai  arderea caselor, ci  ş i anumite manipul ă ri cu resturile lor dup ă ardere. Probabil, acele ritualuri erau asociate  ş i cu  sacri fi cii. Ofrandele erau periodice  ş i includeau carne, vase,  figurine

Bernshevka I is located SW of the same name village, on the bank of the Dniester River. It was explored  by V. Zbenovich in 1969-1975 (1000  м ², remains of 7 houses) and D. Chornovol in 2009 and 2013-15 (2000  м ²,  remains of 9 houses and 3 pits). Thus, the total area explored at Bernashevka I is 3000  м ², there were excavated  remains of dwellings of di ff erent sizes and constructions, pits and cultural layer areas in few horizons. Also, we  have plan of explored part of this site. Bernashevka I now is the earliest Trypillia A – Precucuteni II site known  east of the Dnister. II. Materiale  ș i cercet ă ri 54 Analysis of the whole available data shows the picture di fferent from other Trypillian sites. It is possible to suppose  that fragments of animal bones, many clay  figurines and other  fi nds are connected with some rituals performed  at this place. These rituals probably were connected with the ritual of abandonment of the village and burning the  dwellings. Perhaps, this was associated with the performance of sacri fices.

Cuvinte-cheie
культурный слой, строительный горизонт, Триполье, Бернашевка,

стратиграфия