Cascaded inverters with synchronized modulation for transformer-based photovoltaic installation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
343 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-28 11:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+621.314 (5)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; ERMURATSKII, Vladimir. Cascaded inverters with synchronized modulation for transformer-based photovoltaic installation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 533-540. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Cascaded inverters with synchronized modulation for transformer-based photovoltaic installation

Invertoare de tip cascad cu modulaţie sincronă pentru instalaţie fotovoltaică cu trasformator

Каскадно-связанные инверторы с синхронной модуляцией для фотопреобразовательной установки трансформаторного типа


CZU: 620.9+621.314
Pag. 533-540

Oleschuk Valentin, Ermuratskii Vladimir
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

This paper presents results of research of modulation processes in power conversion system with triple voltage source inverters, supplied by photovoltaic (PV) strings, and connected to a transformer. Four-winding transformer has in this case specific connections between the secondary windings and inverters, allowing providing of multilevel voltages at secondary windings of the transformer. Specialized space-vector-based strategy of pulsewidth modulation (PWM) has been used for control of inverters, insuring quarter-wave symmetry of winding voltages for any modulation indices and switching frequency of inverters. Analysis and comparison of harmonic composition of winding voltages and output voltages of inverters has been done on the base of simulation of system with three basic variants of the scheme of synchronized modulation.  

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării proceselor de modulare în sistemul de conversie a energiei în baza invertoarelor triple, care se alimentează de la circuite fotovoltaice, şi racordate cu un transformator de putere cu patru înfăşurări. Transformatorul se caracterizează printr-o schemă de conectare specifică între înfăşurările secundare şi invertoare, care permite formarea tensiuni de ieşire pe mai multe niveluri pe înfăşurările secundare ale transformatorului. Schema modulării vectoriale sincrone utilizată pentru dirijarea şi reglarea invertoarelor, asigură simetria sfertului de undă a tensiunii pe înfăşurările secundare pentru orice indici de modulaţie şi frecvenţă de comutare a invertoarelor. Analiza comparativă a compoziţiei armonice a tensiunii de ieşire a invertoarelor şi tensiunii pe înfăşurările secundarea transformatorului s-a realizat în baza simulării sistemului cu trei variante ale modulaţiei sincrone.  

Представлены результаты анализа модуляционных процессов в преобразовательной системе на базе строенных инверторов, питающихся от трех фотопреобразовательных цепей, и связанных с силовым трансформатором. Четырехобмоточный трансформатор характеризуется при этом специальной схемой соединения вторичных обмоток с инверторами, благодаря чему на вторичных обмотках формируется многоуровневое выходное напряжение. Схема синхронной векторной модуляции, использованная для управления и регулирования инверторов, обеспечивает при этом четвертьволновую симметрию напряжений на вторичных обмотках трансформатора при любых значениях коэффициентов модуляции и частот коммутации инверторов. Выполнено моделирование процессов в системе с тремя разновидностями синхронной векторной модуляции, проведен сопоставительный анализ гармонического состава базовых форм напряжения на выходе инверторов и на вторичных обмотках трансформатора.

Cuvinte-cheie
voltage source inverter,

photovoltaic panels and strings, modulation scheme, voltage synchronization