Параметрические исследования характеристик сейсмоизолированного дома с воздушной системой солнечного теплоснабжения
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
587 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-26 09:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91/.92 (2)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
ERMURAŢCHII, Vladimir; ЕРЁМЕНКОВ, Николай; ЕФРЕМОВА, Кристина. Параметрические исследования характеристик сейсмоизолированного дома с воздушной системой солнечного теплоснабжения. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 516-523. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Параметрические исследования характеристик сейсмоизолированного дома с воздушной системой солнечного теплоснабжения

Parametric study on the characteristics of a seismic base isolated building with air solar heating system

Studii parametrice ale caracteristicilor clădirii izolate seismic cu sistemul aerian de termoaprovizionare solară


CZU: 620.91/.92
Pag. 516-523

Ermuraţchii Vladimir1, Ерёменков Николай2, Ефремова Кристина2
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 S.A. “GRADIENT-CO”
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

The concept of a seismically isolated building with solar heating system (SHS) with air solar collectors (ASC) and the seasonal heat storage (LTS), situated under the house has been proposed. Houses with solar heating system with different heat consumption have been examined: 21.15, 9.35 and 3.75 MWh. Influence of the main design and operational parameters on energy and economic indicators of the SHS have been investigated. Solar share of the building’s heating ranged between 0.2-1. Two types of ASC have been considered: with selective and non-selective matrix absorber. LTS parameters were calculated for the variant without any heat exchanger with the use of plastic containers with water. Maximum water temperature inside LTS was varied in the range 55-95° C. Minimum cost of solar thermal energy is achieved with a solar fraction equal to 1, and it is approximately two times lower than using natural gas. We also consider the effectiveness of seismic impact on the house through the use of the LTS as a massive foundation of the house and its flexible insulation for seismic isolation of the house in case of earthquakes. It’s shown the possibility of reducing the intensity of exposure up to 2-3 points on the MSK-64 scale. This will make the superstructure of the house lighter and less expensive, which further improves the economical indicators of the project.  

A fost propus conceptul unei clădiri izolate seismic cu sistemul de termoaprovizionare solară (ATS) cu colectoare solare aeriene (CA) şi acumulatorul de căldură sezonieră (ACS), situat sub casă. Se examinează clădirile ce sunt echipate cu sistem de încălzire solară, cu consum diferit de căldură: 21.15, 9.35 şi 3.75 MWh. Este efectuată cercetarea influenței parametrilor principali de proiectare și funcționare, privind energia și indicatorii economici ai ATS. Cota-parte a energiei solare în termoaprovizionarea clădirilor a variat între 0,2-1. Se studiază aplicarea a două tipuri de CA: matrice cu absorbant selectiv și neselectiv. Parametrii ACS au fost calcula şi pentru varianta fără schimbătoare de căldură, cu utilizarea rezervoarelor din plastic cu apă. Temperatura  maximală a apei în ACS a variat în intervalul 55-95° C. Costul minim al energiei termice solare se realizează prin cota solară egală cu o unitate şi este aproximativ de două ori mai mică decît în cazul utilizării gazelor naturale. De asemenea, se examinează eficienţa diminuării impactului seismic asupra casei datorite utilizărilor ACS în calitate de fundament masiv al casei şi izolație flexibilă pentru case izolate seismic în timpul cutremurelor de pămînt. Se reprezintă posibilitatea reducerii intensivă şi expunerii cu 2-3 puncte pe scara MSK-64. Aceasta va permite executarea părţii de la sol a clădirii, mai uşoară şi mai puţin costisitoare, ceea ce va îmbunătă şi indicatorii economici ai proiectului.  

Предложена концепция сейсмически изолированного дома с солнечной системой теплоснабжения с воздушными солнечными коллекторами (СВК) и сезонным аккумулятором тепла (САТ), расположенным под домом. Рассмотрены солнечные системы теплоснабжения домов с разным теплопотреблением: 21.15, 9.35 и 3.75 МВтч. Выполнено исследование влияния основных конструктивных и режимных параметров на энергетические и экономические показатели ССТ. Солнечная доля в теплоснабжении дома варьировалась в пределах 0,2-1. Рассмотрено применение двух видов СВК: с селективным и неселективным матричным абсорбером. Параметры САТ рассчитывались для варианта без теплообменника с использованием пластиковых ёмкостей с водой. Максимальная температура воды в САТ варьировалась в диапазоне 55-95о С. Минимальная стоимость солнечной тепловой энергии достигается при солнечной доле равной единице, и она примерно в два раза ниже, чем при использовании природного газа. Рассмотрена также эффективность снижения сейсмического воздействия на дом за счёт использования САТ в качестве массивного фундамента дома и его эластичной теплоизоляции для сейсмической изоляции дома при землетрясениях. Показана возможность снижения интенсивности воздействия на 2-3 балла по шкале МСК-64. Это позволит сделать наземную часть дома более лёгкой и менее дорогой, что дополнительно улучшит экономические показатели проекта. 

Cuvinte-cheie
тепловая изоляция, сейсмическая изоляция, солнечная система теплоснабжения, сезонный аккумулятор тепла,

энергетическая эффективность